29 mai 2020

M.Of. 457 – Ordinul 1030/2020 privind prelungirea perioadelor prevăzute pentru finalizarea pregătirii teoretice şi practice, efectuate în cadrul şcolilor de conducători auto în scopul obţinerii permisului de conducere de interes prelungirea termenelor necesare finalizarii pregatirii teoretice si examenelor practice cu echivalentul perioadei pentru care au fost instituite starea de urgenta si starea de alerta

M.Of. 459 – Ordonanta urgenta 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normativede interes masuri de spirjin pentru angajatorii a caror activitate a fost redusa sau intrerupta total ca urmare a raspandirii Covid-19/stimularea angajatorului care incadreaza in munca persoane care au implinit varsta de 50 de ani

M.Of. 458 – Ordonanta urgenta 89/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 de interes masuri de sprijin a IMM-urilor pentru combaterea efectelor nefavorabile cauzate de contextul Pandemiei

M.Of. 459 – Ordonanta urgenta 90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative de interes restructurarea obligatiilor bugetare restante de la data de 31 martie 2020

M.Of. 455 – Hotararea 434/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19- de interes modificarea art.2 pct.2 cu urmatorul continut “Este permisă deplasarea persoanelor în afara localităţii/zonei metropolitane fără a mai fi necesară justificarea motivului deplasării.”

M.Of. 453 – Ordonanta urgenta 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD-de interes pentru persoanele defavorizate, familiile sau persoanele singure care cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

 

M.of 457 – Legea 69/2020 pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

28 mai 2020

  1. Of. 450- Hotararea 419/2020 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2020 cu suma de 600.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

M.of 450 – Norma din 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică– de interes masuri specifice in unitatile de alimentatie publica

M.of 451 Hotărârea nr. 424/2020 pentru completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006– de interes Valabilitatea cursului de pregătire teoretică și practică pentru obtinerea carnetului de conducere

 

27 mai 2020

M.of. 448 – Ordonanta urgenta 83/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulaţiei pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19 de interes modalitatea de comunicare a dovezii inregistrarii plangerii contraventionale/restituirea permisului sau a placutelor de inamtriculare retinute de politie

M.of. 447 – Ordinul 86/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru angajarea de personal fără concurs, în condiţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

M.of. 446 – Ordinul 1525/2020 pentru completarea art. 12 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020de interes perioada de implementare a proiectului, după semnarea contractului de finanţare, poate fi extinsă cu o perioadă de maximum 12 luni, fără a depăşi data de 31 decembrie, in cazuri justificate cauzate de pandemia covid-19

 

M.Of.  447 –  Ordonanta urgenta 82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgenţăde interes  acordarea unui stimulent de risc în suma fixă de 1.150 lei brut pentru angajaţii centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru angajaţii centrelor rezidenţiale destinate altor categorii vulnerabile

 

26 mai 2020

M.of. 440 – Ordonanta urgenta 80/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii-

M.of.443 – Legea 67/2020 pentru completarea art. 9 din Legea apelor nr. 107/1996 – de interes obţinerea avizelor de gospodărire a apelor în vederea executării lucrărilor de investiţii în infrastructura de irigaţii se vor elimina toate taxele, iar termenele de eliberare a acestora vor fi reduse la jumătate.”

M.of.447Ordinul 4317/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021– reguli privind admiterea in sistemul educational

M.of. 447 – Ordinul 4321/2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.435/2014, pentru anul şcolar 2019-2020- de interes metodologia examenului de certificare a calificarii profesionale.

 

25 mai

M.of. 436 – Ordinul nr. 1058/2020 privind aprobarea procedurii și formularelor utilizate pentru aplicarea cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale – de interes anularea obligațiilor de plată accesorii  (dobânzi, majorări de întârziere, penalități de întârziere, penalități de nedeclarare, penalități, orice alte obligații de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare

M.of 437 – ordinul nr. 1958/2020 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – de interes

 

M.of 437 – Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii

M.of 437 Ordonanța de urgență nr. 79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011- modificari in domeniul scolar