Contractele aflate in curs de derulare pot fi afectate de declansarea Crizei Coronavirus si/sau a starii de urgenta. Consecintele ar putea fi denuntarea contractului prin invocarea fortei majore sau adpatarea contractului prin invocarea impreviziunii. Diferentele sunt esentiale, dupa cum vom prezenta mai jos.

  1. Forță majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. (art. 1351 Cod Civil)

Particularitati :

–          operează în temeiul legii, fără a fi nevoie de o clauză expresă, cu condiția că părțile să nu fi convenit prin contract contrariul , adica să stabilească răspunderea și în caz de forță majoră.

–          partea care invocă forța majoră pentru imposibilitatea de a executa o obligație contractuală trebuie să dovedească însă legătura de cauzalitate dintre evenimentul de forță majoră invocat și neexecutarea obligației, întrucât nu orice împrejurare imprevizibilă poate fi calificată drept forță majoră.

–          își produce efectul de cauză exoneratoare de răspundere doar atunci când intervine anterior punerii în întârziere a debitorului obligației care a devenit imposibil de executat din pricina stării naționale de urgență.

Declararea stării de urgență nu poate fi considerată un eveniment de forță majoră prin sine, întrucât partea contractuală afectată are sarcina de a proba atât imposibilitatea fortuită de executare a obligațiilor sale contractuale, cât și legătura de cauzalitate dintre aceasta și starea de urgență.

Suplimentar este practic imposibil de concluzionat că epidemia de coronavirus va determina o exonerare de răspundere în toate cazurile în care nu se vor executa obligațiile contractuale.

Important :

Prin Decretul nr. 195 din 16.03.2020 de declarare a stării de urgență la nivel național, Președintele a stabilit ca autoritatea competentă să emită certificatele de situatii forță majoră de această dată să fie Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Chiar daca acestea sunt certificate de forta majora, nu sunt singurele care pot atesta situatia de forta majora a comerciantului.

Modelul cererii si al domeniilor in care se pot obtine aceste certificate le aveti in Hotararea de guvern privind emiterea Certificatelor de situatii de urgenta.

In mod practic :

–          in România, Camerele de Comerț și Industrie județene și de la nivel național, conform legii de organizare a acestora sunt abilitate să avizeze la cerere, pentru societățile românești existența cazurilor de forță majoră și influența acestora asupra executării obligațiilor comercianților. În ceea ce privește efectele și forța juridică a unui astfel de aviz , însă, unele instanțe admit  o astfel de probă fără a solicita alte dovezi suplimentare, în timp ce altele consideră că astfel de certificate nu reprezintă o proba prin sine și că e necesară administrarea unui probatoriu mai complex.

Asadar si celelalte  societati din alte domenii ale economiei (altele decat cele de la art. 4 din HG privind certificatele de situatii de urgenta) ar putea beneficia de asemenea documente , conditionat de prezentarea contractelor fata de care se solicita aplicarea situatiei de forta majora si de sitautia ca acest contract  sa nu o excluda.

Atasat modelul de depunere a cererii catre Camera de Comerț și Industrie a Județului Bihor .

Atentie – in mod usual contractile care prevad existenta unui Caz de forta majora prevad si un termen in care el trebuie notificat partii contractante si in care se emite certificatul de forta majora. 

“Prin forță majoră și/sau caz fortuit se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale.

Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații:

  1. a)să notifice cealaltă parteîn termen de 5 zile de la data apariției;
  2. b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forță majoră,certificatul de forță majoră emis de autoritatea competentă;”
  3. c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

 

–          In China,  Societățile din China afectate de pandemia de coronavirus solicită și obțin de la Consiliul Chinei de promovare a comerțului Internațional certificate de forță majoră, însă va rămâne la aprecierea instanțelor din România dacă aceste certificate vor fi suficiente pentru dovedirea evenimentului de forță majoră sau dacă vor dispune suplimentarea probatoriului pentru a stabili raportul de cauzalitate, necesar exonerării de răspundere.

  1. Impreviziunea este cauza de adptare a contractului .

 

Paricularitati, opereaza cand :

–           schimbarea împrejurărilor  a intervenit după încheierea contractului

–          nu a fost și nu putea fi avută în vedere de către debitor la încheierea contractului în mod rezonabil

–           debitorul nu și-a asumat riscul schimbării împrejurărilor în mod direct sau indirect ,

–          debitorul obligației încearca într-un termen rezonabil și cu bună credință să negocieze adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului.

În cazul în care această negociere eșuează, debitorul obligației se poate adresa instanței de judecată care va putea dispune fie adaptarea contractului pentru a echilibra obligațiile contractuale fie încetarea contractului la momentul și în condițiile pe care le stabilește. Imprevziunea nu este cauza exoneratoare de raspundere.

iii.                Diferente intre forta majora si impreviziune

În cazurile în care starea de urgență invocată drept cauză exoneratoare de răspundere se dovedește a fi valabilă ca si caz de forta majoia, niciuna din părți nu mai poate fi considerată răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor.

În cazurile în care starea de urgență  conduce la situatii in care executarea contractului devine excesiv de oneroasă datorită acestei împrejurări excepționale, însă nu determina o imposibilitate absolută de executare a contractului, vorbim de situatia impreviziunii.

Partile unui contrat in drulare trebuiesă evalueze atent și individual situatia existenta ținând cont de conținutul prevederilor legale, de prevederile contractuale și de starea de fapt corespunzătoare fiecărui raport contractual.

Având în vedere infectivitatea extrem de mare a acestui virus, consecințele pe care îmbolnăvirea populației, limitarea circulației din/dinspre zonele grav afectate le produce asupra mediului de afaceri PANDEMIA COVID-19 poate reprezenta o cauză de forță majoră. Consecința existenței unui caz de forța majoră constă în liberarea debitorului de executarea obligației asumate.

 Această liberare nu funcționează automat, ci este necesară parcurgerea unei proceduri specifice pentru fiecare contract în parte, menționând cu titlu exemplificativ: notificarea de urgență a cazului de forță majoră, avizarea existenței cazului de forță majoră de către Camera de Comerț și Industrie a României.

Totuși, există situații în care pandemia de COVID-19 nu determină o imposibilitate de executare a contractului, ci doar o creștere excesiv de oneroasă a obligației asumate, datorită unei împrejurări excepționale ce ar face injustă obligarea debitorului la executarea obligației, situație în care discutăm despre impreviziunea contractuală.

Asadar, dacă în situația apariției cauzei de forță majoră discutăm despre o cauză de încetarea a contractului, în cazul impreviziunii contractuale, disctuma despre adaptarea acestuia in vederea restabilirii echilibrului contractual. În cazul impreviziunii putem discuta de încetarea contractului doar dacă adaptarea echitabilă și rezonabilă a acestuia eșuează.

Astfel, în condițiile în care partea nu poate fi exonerata în întregime de răspundere prin invocarea unui caz de forță majoră, impreviziunea este un instrument util pentru adaptarea contractului la noile circumstanțe economice. Similar forței majore, și în cazul impreviziunii, trebuie analizată situația de fapt concretă pentru a stabili aplicabilitatea acestei derogări de la forță obligatorie a contractului între părți.

  1. Impreziuniune caz de forta majora  in cadrul contractelor viitoare

Trebuie observat ca daca in cazul contractelor in derulare se pot  invoca atat efectele fortei majoare cat si ale imprevziunii (dupa caz)  in cadrul contractelor incheiat in aceasta perioada, adica dupa declansarea starii de urgenta, efectele COVID-19 fiind deja prezente, nu se mai pot invoca nici incidența impreviziunii/fortei majore   sau a altor circumstanțe similare care pot justifica adaptarea ulterioară sau incetarea contractului.

In anexa :

–          HOTĂRÂRE privind acordarea de certificate de situaţie de urgenţă (CSU) de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2.

–          Cerere de avizare caz de urgenta Camera de Comert si Industrie Bihor- model