• 06 octombrie 2020
M.Of.907 – Ordinul nr. 2753/3191/2020, emis de Ministerul Finantelor Publice – de interes, pentru semestrul II al anului 2020, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, este de maximum 160 lei/lună, respectiv de maximum 320 lei/eveniment. Valoarea nominală stabilită se aplică și pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2021, respectiv februarie 2021 și martie 2021.

• 07 octombrie 2020
M.Of.908 – Ordinul nr. 1144/2575/2020 – de interes, ordinul stabileste beneficiarii si conditiile cumulative pe care trebuie sa le indeplineasca acestia pentru a beneficia de ajutor de stat, in baza schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri.

Sunt beneficiari :

1.intreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC;
2. intreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC;
3. consorții formate din: entitățile definite mai sus (oricare dintre cele două), si întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România

Mentiune: beneficiarii trebuie sa indeplineasca o serie de conditii cumulative printre care amintim urmatoarele:

– sunt înregistrati potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– se încadrează în una dintre categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la data depunerii cererii de finanțare și la data semnării contractului de finanțare;
– nu înregistrează obligații bugetare nete
– nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani,
– nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

• 14 octombrie 2020

M.Of.945 – H.G. nr. 856/2020 – incepând cu data de 15 octombrie 2020 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020

• 15 octombrie 2020

M.Of.949 – Ordinul nr. 2809/2020 – se aprobă tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți; ordinul se aplică atât persoanelor fizice rezidente și nerezidente identificate fiscal pe baza codului numeric personal sau numărului de identificare fiscală pentru tipurile de creanțe fiscale prevăzute de prezentul ordin cât și persoanelor juridice pentru plata tipurilor de creanțe fiscale

M.Of.950 – H.G. nr. 863/2020 –de interes,
1. Eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite, a abonamentelor lunare pentru elevi și a legitimațiilor/abonamentelor de călătorie gratuite se poate face, conform reglementărilor în vigoare, de la casele de bilete ale operatorilor de transport și de la personalul de tren.
2.legitimațiile de călătorie pot fi achiziționate și on-line de la automate de vânzare legitimații de călătorie, în baza confirmării/validării calității de elev la casele de bilete
3. În perioada stării de urgență sau a stării de alertă, având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în contextul pandemiei generate de acesta, eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite, a abonamentelor lunare pentru elevi se poate face și în baza unei adeverințe care atestă calitatea de elev pentru anul școlar în curs emisă de către unitatea de învățământ de apartenență, prezentată în original, și a unui act de identitate pentru elevii care au împlinit vârsta de 14 ani de la școlile liceale, postliceale sau profesionale, iar pentru elevii care urmează cursurile primare și gimnaziale, certificatul de naștere în copie sau original
4. în perioada stării de urgență sau de alertă, pentru verificarea legalității călătoriei în tren, în locul vizei aplicate anual se acceptă adeverința de la instituția de învățământ superior transmisă on-line care atestă statutul de student pentru anul universitar în curs și un act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport.

M.Of.950 – O.U.G. nr. 171/2020 privind modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011 – de interes:

– Unitățile de învățământ, prin decizia consiliului de administrație, își pot extinde activitățile cu elevii după sau înaintea orelor de curs, prin programe «Școala după școală» dacă dispun de infrastructura și de personalul de specialitate necesare implementării acestor programe.
-Statul finanțează, în limita sumelor alocate cu această destinație, programul «Școala după școală»
-Tichetele pentru educaţie pe suport electronic destinate programului «Şcoala după şcoală» sunt tichete de valoare pe suport electronic finanţate din fonduri externe nerambursabile şi în completare de la bugetul de stat.; ele sunt destinate exclusiv acoperirii parţiale sau integrale a costurilor aferente programului al cărui scop final este de a oferi sprijin familiilor sau persoanelor în îngrijirea cărora se află elevii până în clasa a IV-a inclusiv, precum şi de a contribui la îmbunătăţirea competenţelor educaţionale dobândite de aceştia în timpul orelor de şcoală.

• 16 octombrie 2020

M.Of.954 – OUG nr. 174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 –
– se modifica OUG 130/2020 privind instituirea unor măsuri de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, care s-au confruntat pe perioada declarării stării de urgență, astfel: – dacă un beneficiar de ajutor de stat face parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare pentru obținerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care urmează a fi acordat nu poate depăși 250.000 euro echivalent în lei la data plății grantului pentru capital de lucru. termenele și condițiile de acordare a ajutorului de stat pentru întreprinderi se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri
– se modifica articolul 3 din OUG nr.115/2020 astfel : persoanele care au împlinit vârsta de 75 de ani sau peste această vârstă, care beneficiază de indemnizația socială pentru pensionari sau alte drepturi prin legi cu caracter special, plătite prin case teritoriale de pensii. În cazul în care destinatarii finali beneficiază de mai multe indemnizații sau venituri din pensii aflate în plată, iar valoarea cumulată a acestora depășește valoarea indemnizației sociale pentru pensionari, aceștia nu beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde
– se modifica prevederile OUG nr.144/2020, in sensul ca se aprobă achiziționarea de către beneficiari în condițiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informației – IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, în limita a 100.000.000 euro; Beneficiarii sunt: unitatile de invatamant preuniversitar, cu personalitate juridica, autoritatile publice locale care desfasoara activitati didactice destinate elevilor, parteneriatele dintre aceste institutii precum si parteneriatele intre inspectoratele scolare si unitatile de invatamant;
M.Of.954 – OUG nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice – având în vedere existența unor fenomene de violență și cruzime deosebită față de animale, în ultimii ani fiind raportate nenumărate abuzuri și violențe direcționate asupra acestora, se impune consolidarea de urgență a drepturilor și motivării cetățenilor de a avea un comportament adecvat față de animale;
Prezenta ordonanta reglementeaza masuri de protectie a animalelor aflate in pericol, aratand cu titlu de exemplu:
– polițiștii din cadrul Poliției Române care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situație de pericol emit, de îndată, ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile.
– Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au obligația de a asigura cu caracter continuu și permanent servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost.
– Animalul plasat în adăpost nu se restituie deținătorului dacă animalul face obiectul unei măsuri asigurătorii sau de confiscare în cadrul procesului penal ori al unei măsuri de confiscare în materie contravențională.
– În situația restituirii, deținătorul are obligația de a plăti către consiliul județean sau către Consiliul General al Municipiului București cheltuielile cu asistența veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, hrănirea, cazarea, deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor animalelor efectuate cu animalul plasat în adăpost.
– Animalul plasat în adăpost se consideră abandonat dacă deținătorul nu solicită restituirea acestuia în 30 de zile

M.Of.952 – OUG nr. 170/2020 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 – de interes se reglementează dreptul oricărei persoane care a suferit un prejudiciu cauzat de o încălcare a legislației în materie de concurență de către o întreprindere sau o asociație de întreprinderi de a solicita instanțelor de judecată competente despăgubirea integrală a prejudiciului suferit.

1. Beneficiaza de prevederile ordonantei, orice persoană care a suferit un prejudiciu cauzat de o practică anticoncurențială interzisă potrivit prevederilor Legii nr. 21/1996. Aceste persoane pot solicita și obține repararea integrală a prejudiciului respectiv.
2. Despăgubirea integrală include pierderea efectivă, profitul de care este lipsită persoana prejudiciată, precum și plata dobânzii aferente.
3. Competența de a soluționa cererile de reparare a prejudiciului cauzat de întreprinderi ca urmare a unei încălcări a legislației în materie de concurență revine Tribunalului București. Hotărârea tribunalului poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel București, împotriva hotărârii acesteia putând fi declarat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.
4. Instanța judecătorească poate dispune divulgarea unor elemente determinate de probă sau a unor categorii relevante de probe delimitate în motivare pe cât de precis și de strict posibil.
5. Instanța judecătorească limitează divulgarea probelor la ceea ce este proporțional. La stabilirea proporționalității divulgării solicitate de către o parte, instanța ia în considerare interesele legitime ale tuturor părților și terților vizați
6. Instanța judecătorească poate adopta măsuri efective de protecție a informațiilor confidențiale, precum:
a) ștergerea fragmentelor sensibile din textul documentelor;
b) desfășurarea audierilor fără prezența publicului;
c) limitarea numărului de persoane autorizate să aibă acces la probe la reprezentanții legali și avocații părților sau experților desemnați;