• 11 martie 2021

 M.Of.245 – Ordonanta urgenta 15/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia – de interes:

 1. Pentru facilităţile de factoring, Ministerul Finanţelor acordă un grant care acoperă costurile de garantare, respectiv comisionul de risc şi comisionul de administrare, în procent de 100% din bugetul Ministerului Finanţelor
 • Costul aferent finanţărilor de tip factoring, acoperit prin grant în procent de 50% din bugetul Ministerului Finanţelor, este dobânda aferentă sumelor avansate de finanţator beneficiarului.
 1. Întreprinderile mici şi mijlocii care au contractat finanţările garantate beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea integrală a comisionului de risc şi a celui de administrare şi din valoarea rezultată prin aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobânzilor.
 • Dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.
 1. Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii şi se emit garanţii de stat, acorduri de finanţare în legătură cu granturile prevăzute la art. 14, este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 30 iunie 2021. Perioada de acordare a granturilor care acoperă costurile de finanţare este de 8 luni de la data acordării finanţării, iar perioada de acordare a granturilor care acoperă costurile de garantare este de maximum 12 luni de la data acordării garanţiei.
 • 12 martie 2021

M.Of.238 – Legea 16/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 – de interes:

 1. Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2021 veniturile pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile pe destinaţii pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2021.
 • Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 3.375.525 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 3.375.525 mii lei atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare.
 • Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la data de 31 decembrie 2021, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament şi de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene postaderare.
 1. Sunt interzise virările de credite de angajament şi credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
 2. Sunt interzise virările de credite de angajament şi credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.
 • Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 este de 5.380 lei.
 • Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

a)asiguratului sau pensionarului, la 5.380 lei;

b)unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.690 lei.