• 16 aprilie 2021

            M.Of.383 – Legea 78/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – prezenta lege cuprinde o serie de informatii si reglementari noi asupra carora vom reveni cu un material separat;

           M.Of.384 – Legea 81/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – de interes:

Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2) din lege, pot opta pentru una dintre următoarele obligaţii:

 • să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
 • să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziţioneze, pe bază de parteneriat, produse şi/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate.
 • Fac excepţie de la aceste prevederi unităţile protejate autorizate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap, care pot desfăşura şi activităţi de vânzări şi/sau intermedieri, cu condiţia ca minimum 75% din profitul obţinut să fie destinat programelor de integrare socioprofesională pentru persoanele cu handicap din organizaţiile respective.
 • Aceste unităţi au obligaţia prezentării unui raport financiar la fiecare început de an, din care să rezulte cum au fost utilizate fondurile obţinute prin activitatea comercială.

            M.Of.401 – Ordonanta urgenta 28/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 – de interes:

 

 • În vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, la care se adaugă 90 de zile de la data încetării acesteia, se suspendă vizitele de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare. În această perioadă, monitorizarea tematică desfăşurată de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate urmăreşte în principal nivelul de conformare la cerinţele specifice referitoare la asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate, a siguranţei pacienţilor şi a personalului în condiţiile generate de pandemia de COVID-19.

 M.Of.403 –  Ordonanta urgenta 29/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii– de interes :

 • Prin personal medico-sanitar, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege şi medicul rezident cu drept de practică supravegheată, titular al unui aviz eliberat de Colegiul Medicilor din România.
 • Pentru activitatea prestată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, personalul anterior mentionat beneficiază de plată
 • Activitatea desfăşurată de personalul sanitar cu pregătire superioară în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial încheiat cu unitatea sanitară publică, constituie vechime în muncă şi stagiu de cotizare, în condiţiile legii.
 • 19 aprilie 2021

M.Of.403 – Legea 87/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 de interes,

 • Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a studenţilor în instituţiile de învăţământ, suspendate în condiţiile alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi c), în condiţii de siguranţă sanitară, se dispune prin hotărâre a senatului universitar, după obţinerea avizului direcţiei judeţene de sănătate publică/Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti, emis în termen de cel mult 7 zile de la solicitare, aviz care certifică îndeplinirea condiţiilor de siguranţă epidemiologică pentru reluarea activităţii;

          

     M.Of.401 – Legea 83/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing – de interes:

 • În cazul în care locatarul/utilizatorul, care are calitatea de consumator, nu acoperă rata de leasing timp de 3 luni consecutive, calculate de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing, locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing.
 • În cazul în care locatarul/utilizatorul restituie bunul în termenul prevăzut în contract, eventualele despăgubiri nu pot cuprinde decât diferenţa între totalul sumelor datorate conform contractului, diminuată cu valoarea obţinută prin valorificare, exclusiv TVA, sau, după caz, cu valoarea stabilită printr-un raport de evaluare a bunului emis de un evaluator autorizat conform legii. Sumele datorate conform contractului de leasing se constituie din facturile emise şi neachitate, valoarea de intrare rămasă de achitat până la finele perioadei de leasing, inclusiv valoarea reziduală, cheltuieli cu asigurările bunului, reprezentate de poliţa de asigurare obligatorie şi/sau poliţa de asigurare facultativă, amenzi de circulaţie şi amenzi pentru neplata rovinietei, precum şi taxe/impozite aferente bunului.
 • În situaţiile în care bunul a fost restituit în termenul prevăzut în contract, locatarul/utilizatorul consumator sau un terţ cumpărător propus de acesta în termen de 5 zile de la îndeplinirea obligaţiei de predare beneficiază de dreptul prioritar la cumpărarea bunului, valabil timp de 30 de zile de la data predării, timp în care poate fi emisă acceptarea fermă şi irevocabilă de cumpărare la un preţ cel puţin egal cu contravaloarea tuturor sumelor datorate conform contractului, iar locatarul/utilizatorul consumator are obligaţia de a credita contul finanţatorului cu diferenţa necesară până la concurenţa sumelor datorate conform contractului de leasing, inclusiv valoarea reziduală la care se adaugă TVA, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 • În cazul în care acceptarea de cumpărare emisă de terţul cumpărător propus este inferioară cuantumului sumelor datorate conform contractului, locatarul/utilizatorul consumator are obligaţia de a credita contul finanţatorului, cu diferenţa necesară până la concurenţa sumelor datorate conform contractului, cel mai târziu la data încasării de către locator/finanţator a preţului de vânzare aferent transferului bunului, cu respectarea termenului de 30 de zile de mai sus. Transferul dreptului de proprietate asupra bunului va opera la data încasării integrale a sumelor datorate conform contractului, care nu va putea fi ulterioară datei de expirare a dreptului prioritar.
 • În cazul în care locatarul/utilizatorul consumator sau terţul cumpărător propus nu respectă prevederile alin. (1) şi (2), locatorul/finanţatorul poate dispune în mod liber de bun, iar locatarul/utilizatorul este obligat să plătească locatorului/finanţatorului sumele stabilite potrivit prevederilor prezentei legi;
 • În cazul în care locatarul/utilizatorul nu restituie bunul în termenul prevăzut de contract, acesta va achita locatorului/finanţatorului, pe lângă sumele datorate conform contractului de leasing, şi cheltuielile pentru recuperarea bunului.”