• 23 noiembrie 2020

 M.Of. 1132 – OUG 203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan – de interes:

-Terenurile agricole situate în extravilan care fac obiectul cererilor prin care se solicită afişarea ofertei de vânzare, înregistrate până la data de 13 octombrie 2020, inclusiv, la autorităţile publice locale din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, se pot înstrăina în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

-În cazul în care titularii dreptului de preemţiune nu au manifestat, în termen de 30 de zile de la afişarea ofertei, intenţia de cumpărare a terenurilor ce fac obiectul ofertei de vânzare, autoritatea publică locală din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul emite adeverinţa de liberă vânzare

-Cetăţenii români, cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene şi apatrizii cu domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat care este parte la ASEE sau în Confederaţia Elveţiană, precum şi persoanele juridice având naţionalitatea română, respectiv a unui stat membru al Uniunii Europene, a statelor care sunt parte la ASEE sau a Confederaţiei Elveţiene pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

-Dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan se poate dobândi de cetăţeanul unui stat terţ şi apatridul cu domiciliul într-un stat terţ, precum şi de persoanele juridice având naţionalitatea unui stat terţ, în condiţii reglementate prin tratate internaţionale, pe bază de reciprocitate, conform prezentei ordonanţe de urgenţă. !!!

Nota 1– Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică până la data de 31 ianuarie 2021.

Nota 2 – Vom reveni asupta acestor reglementari socotindu-le de extrema importanta

 • 25 noiembrie 2020

M.Of. 1133 Legea 271/2020 privind aprobarea OUG nr. 152/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăţi care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online – de interes:

– Pentru cererile de eliberare a paşapoartelor depuse în ţară, contravaloarea paşapoartelor se achită în contul Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» – S.A., prin mandat poştal, prin mijloace de plată online, inclusiv prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online – SNEP sau prin unităţile bancare;

– Contravaloarea paşaportului simplu electronic achitată eronat sau pentru care nu a fost prestat serviciul aferent se restituie, la cererea scrisă a plătitorului adresată Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» – S.A., însoţită de documentul prin care s-a efectuat plata, în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea acestei cereri; Cererea şi documentul prin care s-a efectuat plata pot fi transmise atât în format fizic, cât şi prin mijloace electronice

  M.Of.1133 – Legea 273/2020 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale – de interes:

-Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice au obligaţia să efectueze lucrările de întreţinere şi curăţenie a clădirilor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea

Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să asigure îngrijirea clădirilor şi a terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor gospodăreşti, curţilor, împrejmuirilor şi să păstreze ordinea şi curăţenia pe străzi, drumuri, în pieţe, parcuri şi grădini, în celelalte locuri publice, precum şi în mijloacele de transport în comun.

Articolul 9 se modifica, fiind enumerate obligatiile ce le revin autoritatilor publice si persoanelor fizice; Printre aceste obligatii se numara urmatorele:

 1. a) să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodăreşti, curţile şi împrejmuirile acestora, precum şi instalaţiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
 2. b) să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;
 3. c) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;
 4. d) să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe căile de acces;
 5. e) să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
 6. f) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile administraţiei publice locale;
 7. g) să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
 8. h) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate şi de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
 9. i) să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;
 10. j) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;
 11. k) să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii;
 12. l) să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;
 13. m) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de administratorul domeniului public.

Foarte important :

 • În cazul nerespectării obligatiilor în termenele notificate de primar, de 30 de zile, sau de persoanele împuternicite de acesta, primarul poate aproba executarea de către autoritatea administraţiei publice locale a acţiunilor de curăţare şi igienizare.
 • Lucrările se efectuează în numele şi pe cheltuiala proprietarilor notificaţi, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul local, cu condiţia constituirii dreptului de creanţă şi a recuperării cheltuielilor de la proprietarii notificaţi în condiţiile legii.
 • In cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. m), dacă un vehicul staţionează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, poliţia locală poate dispune măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului pe o durata de 24h.
 • 26 noiembrie 2020

M.Of.1140 – Legea nr. 269/2020 pentru aprobarea OUG nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2 – de interes:

Se aprobă achiziționarea de către beneficiarii prevăzuți la art. 2 alin. (1), în condițiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informației – IT mobile, respectiv tablete/laptopuri pentru uz școlar cu acces la internet, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, în limita a 150.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contribuția Uniunii Europene – UE este de 131.250.000 euro, iar contribuția națională este de 18.750.000 euro.

Finanțarea achiziției echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice se acordă prin granturi din fonduri externe nerambursabile, în limita unei valori de 250 euro/tabletă, echivalentul în lei la data efectuării achizițiilor.

 În valoarea de achiziție a tabletelor/laptopurilor pentru uz școlar vor fi incluse și cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioadă de minimum 24 de luni.”

Se aprobă achiziționarea, în condițiile legii, de echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți și containere sanitare mobile în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, instituțiilor de învățământ superior de stat pentru studenții care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale, decontate din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare, în limita a 60.000.000 euro din care:

– 10.000.000 euro pentru instituțiile de învățământ superior de stat, pentru echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale și dezinfectanți;

–  25.000.000 euro, pentru containere sanitare mobile, destinate unităților de învățământ preuniversitar de stat;

Legea a intrat in vigoare in data de 29 noiembrie 2020;

M.Of.1140 Legea 268/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. ş) şi cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – de interes :

Pe durata de valabilitate a atestatului, adoptatorul sau familia adoptatoare are obligaţia de a informa direcţia cu privire la orice schimbare intervenită în situaţia sa sociopsihomedicală, în termen de 3 zile lucrătoare de la apariţia acesteia, anexând, după caz, acte doveditoare

– Managerul de caz stabileşte adopţia ca finalitate a planului individualizat de protecţie dacă:

 1. a) după instituirea măsurii de protecţie specială a trecut un an şi părinţii fireşti ai copilului, în grija cărora acesta nu a putut fi lăsat din motive neimputabile părinţilor, nu colaborează cu autorităţile în vederea realizării demersurilor pentru reintegrarea sau integrarea copilului;
 2. b) după instituirea măsurii de protecţie specială au trecut 6 luni şi părinţii fireşti ai copilului, în grija cărora acesta nu a putut fi lăsat din motive imputabile părinţilor, nu colaborează cu autorităţile în vederea realizării demersurilor pentru reintegrarea sau integrarea copilului;
 3. c) după instituirea măsurii de protecţie specială au trecut 6 luni şi părinţii fireşti nu au putut fi găsiţi;
 4. d) copilul a fost înregistrat din părinţi necunoscuţi. În acest caz, adopţia ca finalitate a planului individualizat de protecţie se stabileşte în maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de naştere al acestuia;
 5. e) după instituirea măsurii de protecţie specială, părinţii fireşti cu vârsta peste 18 ani, care au declarat în scris că nu doresc să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului, nu revin asupra declaraţiei iniţiale în termen de 45 de zile.

În termen de 30 de zile de la data stabilirii adopţiei, ca finalitate a planului individualizat de protecţie, direcţia în a cărei rază teritorială domiciliază copilul are obligaţia sesizării instanţei judecătoreşti pentru deschiderea procedurii adopţiei.

Potrivirea se realizează acordându-se prioritate rudelor copilului din cadrul familiei extinse, altor persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie pentru o perioadă de minimum 6 luni, precum şi familiilor/persoanelor care au adoptat fraţi ai copilului sau care se află în procedură de adopţie cu un frate/fraţi al/ai acestuia, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior. În potrivire se includ numai acele rude şi persoane care deţin atestat valabil de adoptator/familie adoptatoare.

Adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătoreşti de încredinţare în vederea adopţiei.

Instanţa poate solicita din nou consimţământul la adopţie al părinţilor fireşti dacă, după data la care consimţământul a devenit irevocabil, aceştia fac dovada, prin orice mijloc de probă, că au intervenit elemente noi ce ar putea determina modificarea finalităţii planului individualizat de protecţie, în sensul reintegrării copilului în familie.

M.Of.1144 –  OUG 200/2020 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici – de interes :

– Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează o modalitate specială de stingere a obligaţiilor fiscale şi bugetare, administrate de instituţii ale administraţiei publice centrale, ale operatorilor economici care deţin capacităţi de producere a energiei electrice sau electrice şi termice în cogenerare racordate la Sistemul electroenergetic naţional reprezentând active funcţionale energetice cu sau fără activele miniere ce asigură cărbunele necesar funcţionării acestora şi capacităţi industriale reprezentând active funcţionale industriale;