• 30 iunie 2021

       M.Of.646 – Ordonanta urgenta 72/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora – de interes:

 • Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 s-a avut în vedere implementarea de măsuri care să vizeze, în această perioadă generată de criza COVID-19, una dintre cele mai afectate categorii de persoane, cea a copiilor celor mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin, iar, pe de altă parte, sprijin constând mai ales în asigurarea de materiale şcolare, constând în rechizite şi vestimentaţie necesare frecventării şcolii, pentru a evita manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populaţiei celei mai expuse riscurilor de orice natură;

          M.Of.645 – Ordonanta urgenta 77/2021 privind înfiinţarea Gărzii Forestiere Naţionale – de interes:

 • Se înfiinţează Garda Forestieră Naţională, instituţie publică care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale care răspunde de silvicultură, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea autorităţii publice centrale pentru silvicultură.
 • Principalele atribuţii ale Gărzii Forestiere Naţionale sunt următoarele:

a)coordonează activitatea Gărzilor forestiere;

b)avizează propunerile de acte normative emise de Gărzile forestiere;

c)controlează aplicarea regimului silvic în fondul forestier naţional şi în   vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional;

d)controlează aplicarea regimului cinegetic în fondul cinegetic naţional;

e)controlează trasabilitatea materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare;

f)realizează sinteze şi analize de risc privind fondul forestier naţional şi fondul cinegetic;

 • Principalele atribuţii ale Gărzilor forestiere sunt următoarele:

a)implementează, monitorizează şi controlează aplicarea regimului silvic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional;

b)monitorizează, implementează şi controlează aplicarea regimului cinegetic în fondul cinegetic naţional;

c)monitorizează şi controlează trasabilitatea materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare;

d)elaborează rapoarte operative şi le transmite către Garda Forestieră Naţională în vederea realizării de sinteze şi analize de risc privind fondul forestier naţional şi fondul cinegetic.

 

         M.Of.644 – Ordonanta urgenta 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19 – de interes:

 • Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modul de eliberare, verificare şi acceptare a certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID, care atestă vaccinarea, testarea sau vindecarea titularilor, denumite în continuare certificate;
 • Autorităţile şi instituţiile publice din România cu atribuţii în îndeplinirea prevederilor Regulamentului (UE) 2021/953 şi ale Regulamentului (UE) 2021/954 utilizează, începând cu data de 1 iulie 2021, „Sistemul informatic integrat de eliberare şi verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19”, denumit în continuare SII-CDC.
 • SII-CDC se află în administrarea operaţională a Ministerului Sănătăţii, în calitate de autoritate responsabilă cu eliberarea certificatelor, şi este dezvoltat şi implementat, din punct de vedere tehnic, de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2021/953.
 • SII-CDC este compus din următoarele elemente:

a)un portal web, https://certificat-covid.gov.ro, ca unic punct de eliberare a certificatelor digitale ale UE privind COVID;

b)infrastructura de servicii informatice necesare pentru comunicarea cu portalul de interoperabilitate creat şi gestionat de Comisia Europeană, pentru gestionarea criteriilor specifice de validare a certificatelor şi pentru aplicaţia mobilă de verificare;

c)aplicaţia mobilă „CoronaScan” pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatelor, prin scanarea codului QR de pe certificat.

 • Pe teritoriul României, eliberarea certificatelor se realizează prin portalul https://certificat-covid.gov.ro, în format electronic, pe baza datelor necesare din actul de identitate sau, după caz, din paşaport sau din documentul eliberat în condiţiile legii pentru străini.
 • În cazul în care persoana solicită eliberarea certificatului doar în format letric, acesta se poate adresa primăriei în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul, direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor competent teritorial, instituţii care, pe baza informaţiilor furnizate de solicitant, interoghează portalul https://certificat-covid.gov.ro, imprimă şi înmânează certificatul solicitantului.
 • Solicitarea de eliberare a certificatului pe portalul prevăzut la alin. (1) trebuie realizată de către solicitant după cum urmează:

a)pentru certificatele de vaccinare şi de vindecare, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de momentul utilizării certificatului;

b)pentru certificatele de testare, după efectuarea testului, dar cu cel puţin 12 ore sau 48 de ore, în funcţie de tipul de test efectuat, înainte de momentul utilizării certificatului.

 

           M.Of.644 – Ordonanta urgenta 67/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 – de interes:

 • Subprogramul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM INVEST constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program care solicită finanţare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiţii, cu respectarea condiţiilor prevăzute la pct. II.2 art. 3 alin. (3) şi (4) din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19,
 • Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar include şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul de:

 

 1. 270.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii;
 2. 225.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 1.800.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul alimentar.”
 • Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2021, acordarea grantului se realizează conform Schemei de ajutor de stat prevăzute la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 31 decembrie 2022.

 

 • 01 iulie 2021

 

   M.Of.651 – Legea 182/2021 privind alăptarea în spaţiile publice – de interes, prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea discriminării mamelor care alăptează, precum şi combaterea încălcării dreptului la hrană al copiilor, si a intrat in vigoare in data de 04.07.2021;

 • Următoarele fapte constituie contravenţii:

a)evacuarea dintr-un spaţiu public a unei mame care are dreptul de a se afla în acel spaţiu şi care alăptează un copil;

b)interzicerea, în orice mod, a alăptării în spaţiile publice a unui copil;

c)refuzul furnizării de servicii unei persoane pentru că alăptează un copil, în condiţiile în care persoana are dreptul de a beneficia de serviciul respectiv.

 • Contravenţiile prevăzute la art. 2 se sancţionează după cum urmează:

a)cu amendă de la 100 lei la 500 lei, dacă fapta este săvârşită de o persoană fizică;

b)cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, dacă fapta este săvârşită de o persoană juridică sau de către o entitate înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

  

           M.Of.651 – Legea 181/2021 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise de interes:

 • Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice pot acorda, pentru realizarea unor proiecte în domeniul culturii scrise, burse de studiu, burse de creaţie, precum şi granturi de studii şi călătorie, în ţară şi în străinătate.
 • Drepturile patrimoniale cu privire la operele create în cadrul burselor de creaţie finanţate potrivit prezentei legi sunt ale autorului beneficiar al bursei.
 • Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice, singure sau în parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale cu profil cultural sau cu societăţi, pot organiza programe de rezidenţe de creaţie în domeniul culturii scrise.
 • Bursele de creaţie pot acoperi: cazarea, utilităţile pentru spaţiul de cazare, precum şi un onorariu, acordat lunar sau pentru întreaga perioadă a rezidenţei.