• Marți, 19 iulie 2022

Monitorul Oficial 724 – LEGE privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituțiile din domeniul justiției instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19

În cauzele civile, când este posibil, cu acordul părților, instanțele judecătorești pot hotărî ca ședințele de judecată să se desfășoare prin mijloace de telecomunicație audiovizuală care permit verificarea identității părților și garantează securitatea, integritatea, confidențialitatea și calitatea transmisiunii, dispunând măsurile necesare în acest scop.

Citația va cuprinde mențiunea că ședința de judecată se va desfășura prin mijloace de telecomunicație audiovizuală.

De asemenea, dacă este posibil, la solicitarea instanței învestite cu soluționarea cauzei, instanța în a cărei circumscripție este situată localitatea în care se află părțile, reprezentanții părților sau alți participanți la proces asigură, cu acordul acestora, echipamentele audio-video necesare participării lor la ședințele de judecată.

Avocatul sau reprezentantul părții, traducătorul sau interpretul poate participa la ședința de judecată desfășurată prin mijloacele audio-video, chiar fără a fi prezent fizic lângă partea pe care o reprezintă sau asistă.

Pentru judecarea proceselor, instanțele judecătorești, ținând seama de împrejurări, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi.

Când este posibil, prin grija instanței, ședințele de judecată publice se transmit în direct, prin mijloace audio-video care garantează securitatea, integritatea și calitatea transmisiunii, pe portalul instanțelor de judecată.

Dispozițiile titlului X al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă privind procedura cererilor cu valoare redusă se aplică atunci când valoarea cererii, fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată și alte venituri accesorii, nu depășește suma de 50.000 lei la data sesizării instanței.

În cursul executării silite, când este posibil, executorii judecătorești procedează la comunicarea actelor de procedură în format electronic, potrivit legii.

  • Miercuri, 20 iulie 2022

Monitorul Oficial 730 – LEGE pentru modificarea art. 183 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal

La articolul 183 din Legea nr. 78/2000  alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 183. — (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor bugetului Uniunii Europene sau ale bugetelor administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit prevederilor legale, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor bugetului Uniunii Europene sau ale bugetelor administrate de aceasta ori în numele ei.”

În forma anterioară alin. (1) și (2) prevedeau că:

„(1)Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2)Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit prevederilor legale, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.”

Astfel, s-a elimitat sintagma „ce trebuie virate” lărgindu-se astfel domeniul de aplicare al textului legal.

  • Joi, 21 iulie 2022

Monitorul Oficial 736 – LEGE pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România – de interes:

Prin această lege se măresc amenzile pentru contravențiile constând în circularea pe drumurile publice fără a avea rovinietă valabilă.

Astfel, de la data de 20 august 2022 (deoarece se prevede că legea de modificare intră în vigoare la 30 de zile de la publicare) amenzile pentru rovinietă vor fi: