• 02 iunie 2020

M.Of. 463 – Ordinul 949/2020 privind aprobarea Regulamentului de practicare a pescuitului recreativ în condiţii de siguranţă şi de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole şi habitatelor piscicole naturale – de interes conditiile in care se poate practica pescuitul recreativ in amenajarile piscicole si in habitatele naturale

M.Of. 466 Hotararea 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 – de interes conditiile si metodologia ce trebuie urmate pentru a beneficia de facilitatile pentru transport a elevilor din invatamantul preuniversitar/universitar

M.Of. 467 – Hotararea 433/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 – de interes posibilitatea de a beneficia, in cadrul programelor nationale de sanatate, de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si altele asemenea, fara a fi necesara utilizarea cardului de sanatate; posibilitatea medicului de familie de a emite prescriptie si pentru medicamentele care, anterior starii de urgenta, erau emise de medicii specialisti

M.Of. 467 – Hotararea 438/2020 privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 – de interes posibilitatea medicilor de a acorda consultatii medicale prin mijloace de comunicare la distanta

  • 03 iunie 2020
  1. Of. 471 – Ordinul 974/2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual şi a fişei de evaluare a personalului de execuţie şi de conducere – de interes criteriile si modul de evaluare a personalului contractual din unitati/directii aflate in subordinea Ministerului Sanatatii
  2. Of. 468 – Ordinul 1107/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – de interes, noul model al Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

M.of. 470 – Ordinul 978/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuţiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii –  de interes reguli aplicabile laboratoarelor care testeaza pentru Covid-19 si modul in care se comunica rezultatul testelor

  • 4 iunie 2020

M.of. 473 – Decizia 155/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru suspendarea rambursării creditelor – de interes, Legea pentru suspendarea rambursării creditelor este neconstitutionala in ansamblul sau

M.of. 474 – Ordinul 187/2020 pentru modificarea Metodologiei de evaluare şi acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 358/2019 – de interes, etapele necesare acreditarii unităţilor sanitare din ambulatoriu

M.of. 474 – Ordinul 1017/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială – de interes modelul de cerere si declaratie pe proprie raspundere necesar pentru obtienrea indemnizatiei acordata persoanelor care obtin venituri din drepturile de autor si drepturile conexe

M.of. 476 – Ordinul 1802/2020 privind unele măsuri aplicabile beneficiarilor programelor naţionale gestionate de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri – de interes, pe perioada stării de alertă, administratorul programului nu întreprinde niciun demers pentru recuperarea ajutorului de minimis acordat beneficiarilor care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial, ca efect al măsurilor administrative impuse de autorităţile competente potrivit legii.

M.of. 475 – Ordinul 1011/2020 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru stabilirea unor măsuri în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 – de interes, posibilitatea de a transmite pe email farmaciei prescriptia medicala electronica primita in urma unei consultatii la distanta

  • 05 iunie 2020

M.Of.  479 –  Ordinul 87/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne – de interes modificarea normelor ce reglementeaza managementul resurselor umane in unitatile de politie si unitatile militare

M.Of.  481 – Ordinul 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative – de interes modelul cererii, declaratiei si listei de angajati ce trebuie depuse de angajatori la AJOFM pentru a beneficia de decontarea a 41,5% din salariul de baza brut

M.Of.  483 – Hotararea 443/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – de interes, pesoanele care vin în România din ţările aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, sunt exceptate de la masura carantinarii/izolarii.