• Luni, 20 iunie 2022

Monitorul Oficial 598 – Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență

În nota de fundamentare a acestui act normativ se aratată printre altele că:

–           99,7% din companiile din România sunt IMM-uri care contribuie cu 60% dinPIB și angajează 60% din forța de muncă

–           acestea s-au confruntat cu efectele pandemiei de COVID, activitățile lor fiind grav afectate

–           au lipsit măsurile de sprijin destinate retehnologizării liniilor  de producție, personalul fiind trimis în șomaj

–           dat fiind acest context se impune luarea masurilor necesare pentru dotarea cu echipamente și utilaje a IMM-urilor necesare activităților de producție și prestări servicii.

Astfel, aceast OUG reglementeaza cadrul pe acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării.

            Beneficiarii acestor granturi sunt microîntreprinderile și IMM-urile.

 1. Granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de producție/servicii pentru refacerea capacității de reziliență

Granturile pot fi acordate pentru:

–           modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/ eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 598/20.VI.2022 3 specifice de producție/servicii

–           dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii, precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

Granturile se acordă pe proiect și beneficiar în cunatum de 50.000 – 200.00 €, în limita de maximum 5 ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2019, pentru beneficiarii care desfășoară activități în clasele învătământ, sănătate și asistență socială, alte activități de servicii conform anexei 1 la acest OUG.

Condițiile pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească sunt prevăzute de art. 8 din această ordonanță, iar criteriile de selecție sunt descrise la art. 9.

 1. Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență

Granturile se acordă pe proiect și beneficiar în cunatum de 50.000 – 500.000 € în limita de maximum 5 ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2019, pentru beneficiarii care desfășoară activități în:

–           secțiunea C — Industria prelucrătoare, cu excepția celor care se încadrează în subdiviziunile 11 — Fabricarea băuturilor, 12 — Fabricarea produselor din tutun și 254 — Fabricarea armamentului și muniției; secțiunea F — Construcții;

–           secțiunea G — Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor;

–           secțiunea H — Transport și depozitare; secțiunea I — Hoteluri și restaurante

astfel cum acestea sunt prevăzute în anexa nr. 4 la OUG.

Condițiile pentru granturile acordate pentru retehnologizarea companiilor sunt prevăzute de art. 16, iar criteriile de selecție de art. 17.

Monitorul Oficial 599 – LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului

Această lege aduce modificări și completări esențiale legii care reprezintă dreptul comun în materia CEC-ului, ca instrument de plată.

Unele dintre modificările și completările aduse sunt:

Cecul cuprinde:

 1. Denumirea de cec exprimată în limba română;
 2. Ordinul necondiționat de a plăti o anumită sumă de bani;
 3. Denumirea instituției de credit care trebuie să plătească, având calitatea de tras;
 4. Locul plății;
 5. Data și locul emiterii;
 6. Semnătura emitentului, având calitatea de trăgător; semnătura olografă
 7. Numele/Denumirea trăgătorului,
 8. Codul trăgătorului, respectiv un număr unic de identificare, preluat din documentele de identificare sau de înregistrare ale trăgătorului.

Cecul original este cecul emis pe suport hârtie, purtând semnătură olografă. Imaginea cecului original reprezintă copia electronică a cecului original.

Cecul căruia îi lipsește unul din elementele anterior prevăzute, cu excepția locului plății și a locului emiterii, nu va fi considerat cec. În cazul în care locul plății lipsește, se consideră plătibil la sediul social al trasului.

            Cecul nu poate fi tras decât asupra unei instituții de credit. Cecul nu poate fi emis decât dacă trăgătorul are disponibil în contul său deschis la tras.

Orice clauză cu privire la dobânda înscrisă în cec se consideră nescrisă.

Într-un cec suma de plată este scrisă în litere și în cifre, iar în cazul în care există neconcordanțe, prevalează suma de plată scrisă în litere.

Trăgătorul răspunde de plată. Orice clauză, prin care trăgătorul se descarcă de această răspundere, se consideră nescrisă.

Girul trebuie să fie necondiționat. Orice condiție la care este supus se consideră nescrisă. Girul parțial este nul. Este de asemenea nul girul trasului. Girul «la purtător» este echivalent unui gir în alb.

Ș.a.m.d.

 • Miercuri, 22 iunie 2022

Monitorul Oficial 613 – LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (bonorile de masa, bonurile cadou)

Se modifică art. 14 în sensul că valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 30 de lei.

            În ceea ce privește tichetele cadou (altele decât cele de masă) pot fi acordate de organizațiile sindicale legal constituit din fonduri proprii, ocazional, membrilor proprii care nu au calitatea de angajați ai organizației sindicale.

Frecvența acordării tichetelor cadou și valoarea lor se stabilesc de către conducerea organizației sindicale.

Prevederile se aplică începând cu 1 iulie 2022.

 • Vineri, 24 iunie 2022

Monitorul Oficial619 – ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România

Art. 1 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Turismul reprezintă un domeniu strategic al economiei naționale.

Definirea unor termeni/sintagme cu care operează OG 58/1998:

structura de primire turistică — orice construcție și amenajare destinată, prin proiectare și execuție, cazării turiștilor, servirii mesei pentru turiști, agrementului pentru turiști, transportului special destinat turiștilor, serviciilor balneare de prevenție, terapeutice și/sau de recuperare pentru turiști, împreună cu serviciile aferente. Structurile de primire turistice includ: structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, structuri de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică, structuri de primire turistice cu funcțiuni de agrement pentru turiști, structuri de primire turistice cu funcțiuni de transport și structuri de primire turistice cu funcțiuni pentru servicii balneare de prevenție, terapeutice și/sau de recuperare componente integrate sau arondate complexurilor de turism balnear

stațiune turistică — localitate, parte a unei localități ori zonă formată din localități învecinate sau părți ale unor localități învecinate care dispune de resurse turistice, atestată conform normelor legale în vigoare

zonă turistică a unității administrativ-teritoriale — zonă din cadrul unității administrativ-teritoriale care concentrează o varietate de resurse turistice și infrastructuri realizate în scopul valorificării acestora prin activități de turism, stabilită și delimitată prin hotărâre a consiliului local, județean sau a Consiliului General al Municipiului București

pol de dezvoltare turistică — areal cu potențial de dezvoltare turistică, având o imagine de marketing unitară și coerentă, ce dispune de o infrastructură turistică și o rețea rutieră, feroviară, aeriană sau maritimă adecvată, care oferă servicii și produse turistice. Pol de dezvoltare turistică poate fi localitatea turistică, destinația turistică sau stațiunea turistică

cazarea turistică — serviciul specific prin care este pus la dispoziția turistului un spațiu amenajat în scopul înnoptării pentru o perioadă determinată, măsurată în zile, cu sau fără servicii specifice de masă și/sau agrement

organizația de management al destinației — persoană juridică, care elaborează și implementează strategia de dezvoltare și marketing turistic a destinației, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; organizațiile de management al destinației turistice sunt asociații locale, județene, regionale și la nivel național

Celelalte modificări și completări ale OG privind turismul în România vizează constituirea, organizarea și funcționarea acestor organizații de management al destinației. Astfel se vor constitui/putea constitui asemenea entități cu personalitate juridică la nivel național, regional, județean și local.