• Miercuri, 29 iunie 2022

Monitorul Oficial 643 – LEGE pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

Prin această lege se introduce un nou articol în Codul de procedură civilă, cu denumirea marginală Comunicarea hotărârilor judecătorești, respectiv art. 1541, care se introduce după art. 154.

Noul articol va avea următorul cuprins:

(1) Comunicarea hotărârilor judecătorești se va face, din oficiu, prin poștă electronică dacă partea a indicat instanței datele corespunzătoare în acest scop direct sau la solicitarea expresă a instanței în timpul procesului. Comunicarea va fi însoțită de semnătura electronică extinsă a instanței, care va înlocui ștampila instanței și semnătura grefierului de ședință.

(2) Hotărârile judecătorești se consideră comunicate la momentul la care au primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta.

(3) Dacă comunicarea prin poștă electronică nu este posibilă din pricina lipsei datelor în acest sens sau sistemul folosit indică eroare în transmiterea prin poștă electronică, comunicarea hotărârilor judecătorești se va face potrivit art. 154.

Astfel, acest nou articol dispune măsuri speciale în ceea ce privește comunicarea hotărârilor judecătorești, în sensul că se prioritizează comunicarea lor prin e-mail și doar în situațiile în care aceasta nu este posibilă (lipsa datelor în acest sens sau sistemul folosit indică eroare în transmiterea prin poștă electronică) comunicarea se va face după procedura clasică prevăzută de art. 154.

Monitorul Oficial 646 – ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

Prin acest OUG se instituie posibilitatea consumatorilor de a-și suspendat ratele la credite.

Astfel, se arată în actul normativ că „[…] obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data de 30 aprilie 2022, se suspendă la cererea debitorului pentru o perioadă cuprinsă între o lună și 9 luni.”

            Debitorii pot beneficia o singură dată de suspendarea ratelor.

Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor acestui OUG facilitățile de credit revolving, inclusiv cele de tipul cardurilor de credit, al descoperitului de cont și al liniilor de credit acordate debitorilor persoane fizice și debitorilor persoane juridice.

Suspendarea obligațiilor de plată poate fi acordată doar pentru creditele care nu au înregistrat restanțe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligației de plată și nu înregistrează restanțe nici la data solicitării de suspendare a obligațiilor de plată.

Monitorul Oficial 646 – ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

Este vorba de restituirea de către stat a taxelor de mediu (primă înmatriculare) achitate de-a lungul timpului sub diferitele lor forme și denumiri.

Astfel, contribuabilii care nu au beneficiat până acum de restituirea acestor taxe pot solicita restituirea acestora, indiferent de momentul plății taxelor, precum și a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii și data restituirii, pe cale administrativă, prin cerere adresată organului fiscal central competent sau prin cerere adresată organului competent.

Monitorul Oficial 647 – ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare „StudentInvest” și „FamilyStart”, precum și pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Programul „StudentInvest” având ca obiect facilitarea accesului la finanțare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 31 de ani neîmpliniți, care sunt cuprinși în instituțiile de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate.

Această finanțare constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 50.000 lei, în proporție de 80%, de către stat, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, precum și în suportarea dobânzilor și a cheltuielilor adiacente creditului; dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus o marjă de 4%, comisionul de analiză al băncii este de 0,2% la acordare calculat la valoarea creditului, iar comisionul de gestiune a garanției este de 0,4% anual calculat la valoarea garanției. Plafonul de garantare pentru anul 2022 este de 250 milioane lei.

Plățile de dobândă pentru creditul acordat, precum și cheltuielile privind comisioanele de analiză și de gestiune a garanțiilor sunt suportate din bugetul de stat.

Destinația creditului este de a acoperi nevoile tinerilor studenți și a familiilor acestora privind educația, sănătatea și cultura, precum și cele de locuire.

Se consideră cheltuieli eligibile: taxe de studii, inclusiv licență, master, doctorat; plata cărților, rechizitelor; costul publicării cărților sau al studiilor de specialitate; taxa de participare la manifestări științifice și concursuri, precum și cheltuielile de transport pentru deplasări; achiziționarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicații informatice de specialitate; plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/lună, plata locurilor de cazare în căminele studențești; parte/avans din achiziția unei locuințe; cheltuieli cu transportul pentru bursele Erasmus, decontarea, pentru studenții care sunt părinți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, precum și a taxelor pentru cursuri extrașcolare; costul serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale;  investigații medicale complexe recomandate de medici în cazul studenților care se confruntă cu probleme de sănătate.

Programul „FamilyStart” are ca obiect facilitarea accesului la finanțare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 45 de ani neîmpliniți, care își întemeiază o familie și/sau tineri care formează o familie și care au, împreună, salarii nete lunare de până la maximum 7.500 de lei.

Facilitarea accesului la finanțare constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 75.000 lei, în proporție de 80%, de către stat, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, precum și în suportarea comisionului de analiză și de gestiune adiacente creditului/garanției, cât și 75% din dobânda totală (IRCC plus marja); dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus o marjă de 4%, comisionul de analiză este de 0,2% la acordare calculat la valoarea creditului, iar comisionul de gestiune a garanției este de 0,4% anual calculat la valoarea garanției; plafonul de garantare pentru anul 2022 este de 250 milioane lei.

Cheltuielile privind comisioanele de analiză și de gestiune a garanțiilor, precum și 75% din dobânda totală (IRCC plus marja) vor fi suportate din bugetul de stat.

Destinația creditului este de a acoperi nevoile tinerilor privind obținerea statutului de soț și soție, locuirea, sănătatea, educația și cultura.

Se consideră cheltuieli eligibile: costurile ce decurg din evenimente care conduc la obținerea statutului de soț și soție, precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătoriei, dar nu mai mult de 20.000 lei; plata cheltuielilor cu spitalizarea în cazul nașterilor; plata, pentru tinerii părinți căsătoriți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, taxele pentru cursuri extrașcolare; avansul pentru achiziția de către tinerii căsătoriți a unor autoturisme familiale noi, numai pentru cele de 7 persoane/ locuri, precum și achiziția de autoturisme adaptate pentru persoanele cu dizabilități; plata pentru tinerii căsătoriți a cheltuielilor aferente taxelor de studii, inclusiv licență, master, doctorat, precum și a celor aferente cărților de specialitate și rechizitelor; plata pentru tinerii căsătoriți a cheltuielilor aferente publicării cărților sau a studiilor de specialitate, inclusiv a celor editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilități etc.