• 16 septembrie 2021

 

M.Of.890 -Ordonanță de urgență 101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – de interes:

 • În situaţia în care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu, pentru o perioadă de cel puţin 24 de luni, acordarea ajutorului social se prelungeşte pentru o perioadă de 6 luni, în cuantumul primit anterior angajării.
 • Persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social au obligaţia să se prezinte la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă la fiecare 6 luni, începând cu luna în care au obţinut dovada prevăzută la alin. (1), sau ori de câte ori sunt solicitate de aceasta
 • Sumelor primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu sunt considerate venituri salariale potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Pentru facilitarea angajării, precum şi a participării la cursuri de formare profesională, în cazul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social care nu au un nivel de educaţie şcolară sau cunoştinţele necesare potrivit Cadrului naţional al calificărilor prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă recomandă, în cadrul serviciilor de informare şi consiliere profesională, înscrierea şi parcurgerea cursurilor programului educaţional «A doua şansă» reglementate prin metodologia privind organizarea programului, elaborată şi aprobată de către Ministerul Educaţiei.
 • Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorate şcolare, comunică lunar atât agenţiilor teritoriale, cât şi agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă numărul locurilor disponibile pentru înscrierea în cadrul programului educaţional «A doua şansă».
 • Refuzul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social de a participa la cursurile programelor educaţionale de tip «A doua şansă» conduce la încetarea dreptului la ajutorul social;
 • Încetarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţie scrisă a primarului.
 • Pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social care urmează cursurile programului „«A doua şansă» la o distanţă mai mare de 5 km faţă de locuinţa acestora, autorităţile administraţiei publice locale asigură transportul acestora.

 

 • 16 septembrie 2021

 

M.Of.891 – Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie – de interes:

 • Prezenta lege stabileşte criteriile de încadrare a familiilor şi persoanelor singure în categoria consumatorilor vulnerabili de energie şi reglementează măsurile de protecţie socială pentru aceştia în ceea ce priveşte accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei energetice.
 • Prezenta lege va intra in vigoare la data de 01 noiembrie 2021
 • Consumatorii vulnerabili se încadrează în următoarele categorii:
  • a)consumatori vulnerabili din motive de venit;
  • b)consumatori vulnerabili din motive de vârstă;
  • c)consumatori vulnerabili din motive de sănătate;
  • d)consumatori vulnerabili izolaţi.
 • În categoria consumatorilor vulnerabili din motive de venit se încadrează familia sau persoana singură al cărei venit mediu net lunar pe membru de familie ori al persoanei singure se încadrează la suma de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.
 • În categoria consumatorilor vulnerabili din motive de vârstă se încadrează persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută de legislaţia privind sistemul public de pensii.
 • Ajutorul pentru încălzire se acordă numai pentru o singură locuinţă, respectiv pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă.
 • Pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, indiferent de sistemul de încălzire utilizat, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun, individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari, la primăria comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa, de regulă, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.
 • Titularii ajutoarelor pentru încălzire sunt obligaţi să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

 

Mai multe aspecte cu privire la prezenta lege le vom analiza cu ocazia intrari sale in vigoare;