• 26 octombrie 2020

M.Of. 988 – OUG 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene – de interes:

 1. pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii a căror scadenţă/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, administrate de organul fiscal central, denumit în continuare organ fiscal, se aprobă eşalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni.
 2. asocierile fără personalitate juridică care au calitatea de debitor sunt asimilate persoanelor juridice.
 3. in scopul acordării eşalonării la plată, sunt asimilate obligaţiilor fiscale:amenzile de orice fel administrate de organul fiscal si creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
 4. eşalonarea la plată nu se acordă pentru obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice şi 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.
 5. Pentru a beneficia de eşalonarea la plată prevăzută la alin. (1), debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  a)să depună o cerere la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
  b)să nu se afle în procedura falimentului;
  c)să nu se afle în dizolvare;
  d)să nu înregistreze obligaţii fiscale restante la data declarării stării de urgenţă şi nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  e)să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Codul de procedură fiscală.

DAR !!!!

        6. pe perioada pentru care au fost acordate eşalonări la plată, începând cu data de 26 decembrie 2020, pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată se datorează şi se calculează dobânzi. Nivelul dobânzii este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

M.Of.986 – Ordinul nr. 3245/1805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii – de interes, se aprobă măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii;
Cu titlu de exemplu enumeram cateva masuri universal ce trebuie respectate de angajati:
-portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală),
-nu trebuie să se prezinte la muncă dacă prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată)
-spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.
-deschiderea graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală, din județul/regiunea în care se află muzeul sau galeriile de artă;
– accesul în muzeu sau în galeria de artă se face cu respectarea de către participanți a distanțării de minimum 2 m, se vor monta marcaje;
– limitarea accesului publicului vizitator astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 2 m între oricare două persoane, dar fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului;
-interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor și a altor materiale informative în format fizic;
-triajul observațional al angajaților nu permite prezența la locul de muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
– termometrizarea noncontact zilnică, la intrarea în serviciu – angajații cu temperatura peste 37,3°C vor fi trimiși acasă;
-angajații muzeului vor purta mască (medicală/nonmedicală);
-se va asigura distanța fizică între angajați de minimum 2 m;
Masurile sunt aplicabile si in cazul librariilor, bibliotecilor in domeniul productiei de film si autovizual, pentru evenimente culturale organizate in aer liber, evenimente de tip drive- in, expozitii de arta, precum si orice evenimente de tip cultural;

• 27 octombrie 2020
M.Of.993 – OUG 182/2020 pentru completarea OUG 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor – de interes,
1. dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgentă se aplică şi pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere unul sau mai mulţi copii şcolarizaţi, cu boli cronice pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverinţe pentru realizarea educaţiei
2. Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în situaţiile în care s-a stabilit aplicarea scenariului 2 «Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi Revenirea parţială prin rotaţie de 1-2 săptămâni a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie», respectiv a scenariului 3
M.Of.993 – Ordinul nr. 1818/1111/2020, de interes:
1. Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, pentru un episod de boală, în una sau mai multe etape, cu excepția incapacității temporare de muncă a persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării
2. Asigurații pentru care s-a instituit măsura izolării, potrivit legii, în unități sanitare sau într-o locație alternativă atașată unei unități sanitare beneficiază de concediu medical pe toată perioada pentru care s-a instituit această măsură.
3.Pentru persoana asigurată pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit legii, exclusiv în unități sanitare sau într-o locație alternativă atașată unei unități sanitare, medicul curant eliberează certificatul de concediu medical la externarea din spital, atât pentru perioada internării, cât și pentru perioada externării,
4. Pentru persoana asigurată pentru care s-a instituit măsura izolării într-o unitate sanitară sau într-o locație alternativă atașată unei unități sanitare și care poate fi externată, cu condiția izolării la domiciliu sau la locația declarată de persoana ce urmează a fi izolată, medicul curant din spital care a îngrijit și externat pacientul eliberează certificatul de concediu medical pentru durata internării și poate acorda un concediu medical la externare până la împlinirea termenului maxim al perioadei de izolare sau pe o perioadă stabilită de acesta
5. Persoana asigurată confirmată cu o boală infectocontagioasă pentru care s-a instituit măsura izolării la domiciliu sau la o locație declarată, la recomandarea medicului care a efectuat evaluarea acesteia fără internare, în scopul constatării și limitării riscului de transmitere a unei boli infectocontagioase, beneficiază de concediu medical acordat de medicul de familie
6. Certificatele de concediu medical acordate persoanelor pentru care s-a dispus măsura izolării se eliberează după ultima zi a încetării perioadei de izolare, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării acesteia. Dacă durata perioadei de izolare depășește 90 de zile, pentru aceste certificate de concediu medical nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
-Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru izolare se determină conform art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005,

• 29 octombrie 2020

M.Of.1005 – OUG 187/2020 pentru modificarea OUG 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2 – de interes:
1. Finanţarea achiziţiei echipamentelor din domeniul tehnologiei informaţiei – IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice, se acordă prin granturi din fonduri externe nerambursabile, în limita unei valori de 250 euro/tabletă, echivalentul în lei la data efectuării achiziţiilor
2. Cheltuielile care depăşesc echivalentul în lei al contravalorii echipamentelor IT mobile, tablete cu acces la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice în valoare de 250 euro sunt considerate cheltuieli neeligibile şi se suportă de către beneficiarii finanţării
3. Se aprobă achiziţionarea, în condiţiile legii, de echipamente de protecţie medicală/dispozitive medicale, dezinfectanţi şi containere sanitare mobile în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru studenţii care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale şi burse sociale ocazionale, decontate din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare, în limita a 60.000.000 euro, din care
-10.000.000 euro pentru instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru echipamente de protecţie medicală/dispozitive medicale şi dezinfectanţi,
-25.000.000 euro, pentru containere sanitare mobile, destinate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,
4.Cheltuielile cu achiziţia de echipamente de protecţie medicală/dispozitive medicale, dezinfectanţi şi/sau containere sanitare mobile sunt eligibile începând cu data de 1 februarie 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare.
5.Autorităţile publice locale pot aproba credite de angajament, precum şi credite bugetare, după caz, pentru achiziţia de echipamente de protecţie
6.Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat/instituţiile de învăţământ superior de stat, pe baza creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate potrivit legii, pot încheia cu respectarea prevederilor legale contracte de achiziţie publică pentru procurarea de echipamente de protecţie medicală

• 30 octombrie 2020

M.Of.1013 – OUG 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului – de interes:
– Termenul până la care se depune declaraţia privind beneficiarul real, prevăzut la art. 344 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii si art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă, declarată, în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19. – În termenul amintit declaraţiile privind beneficiarul real pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi pot fi transmise la oficiul registrului comerţului / ministerului justititiei prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier.
• 02 noiembrie 2020
M.Of.1012 – Legea nr.221/2020 pentru modificarea și completarea art. 1 din OUG 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București – de interes, victimele beneficiază de tratamentele medicale pe durata vieții, dacă acestea sunt în legătură directă de cauzalitate cu evenimentul din 30 octombrie 2015 și indiferent dacă sunt realizate în țară sau în străinătate, în unități sanitare din sistemul de stat și în cele din sistemul privat, precum și la medici și terapeuți independenți, în regim ambulatoriu, cu internare și în orice altă formă necesară desfășurării optime a tratamentelor medicale