• 02 decembrie 2020

 M.Of.1166 – Legea 276/2020 – de interes, prezenta lege adduce o serie de modificari si completari OUG nr.26/200 cu privire la asociatii si fundatii. Cu titlu de exemplu va enumeram cateva modificari.

-În vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţi încheie statutul asociaţiei, prin act sub semnătură privată.

-Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

 1. a) datele de identificare ale membrilor asociaţi: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea şi codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate şi, după caz, domiciliul sau reşedinţa ori adresa sediului social;
 2. b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;
 3. c) denumirea asociaţiei;
 4. d) sediul asociaţiei;
 5. e) durata de funcţionare a asociaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;
 6. f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor, în cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a statutului este obligatorie;
 7. g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
 8. h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;
 9. i) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;
 10. j) drepturile şi obligaţiile asociaţilor;
 11. k) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;
 12. l) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
 13. m) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei,
 14. n) semnăturile membrilor asociaţi.

La articolul 7, se introduc patru noi alineate, alineatele (22)-(25), cu următorul cuprins:

-În cazul în care denumirea asociaţiei este în altă limbă decât limba română, la cererea de eliberare a dovezii disponibilităţii denumirii prevăzute la alin. (2) lit. e) se ataşează o traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, excepţie făcând denumirile care conţin nume proprii, intraductibile şi denumirile consacrate pe plan internaţional.

-La depunerea actelor doveditoare ale sediului prevăzute la alin. (2) lit. b) nu este necesar avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut la art. 40 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, atunci când persoana împuternicită declară pe propria răspundere faptul că asociaţia nu va desfăşura activitate la sediul ales.

De mentionat ar fi si urmatoarele:

-Este interzis, sub sancţiunea nulităţii absolute a statutului ca o filială sau sucursală să poarte o altă denumire decât cea a asociaţiei sau fundaţiei care o constituie

Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin de 10 ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, la data constituirii fundaţiei.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul fundaţiilor al căror scop exclusiv, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin de două ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.”

Regulile privind organizarea şi funcţionarea adunării generale se stabilesc prin statut. Adunarea generală poate avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociaţi inclusiv cu semnătură electronică extinsă

Hotărârile adunării generale, contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz

Modificarea statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul asociaţia,

Ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociaţia sau fundaţia are obligaţia de a comunica Ministerului Justiţiei datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenţei privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor

Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei pe proprie raspundere care cuprinde datele de identificare a beneficiarilor reali ai fundatiei:

 1. a) asociaţiile sau fundaţiile constituite/conduse doar de persoane fizice, atunci când singurii beneficiari reali sunt cei prevăzuţi în statut. În acest caz, în lipsa depunerii declaraţiei privind beneficiarul real, Ministerul Justiţiei este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali pe baza documentelor care însoţesc cererea de înscriere a modificării care implică şi schimbarea beneficiarilor reali;
 2. b) asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, astfel cum sunt definite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi structurile federative formate de acestea.

M.Of.1166 – Legea 277/2020 privind instituirea zilei de 3 iunie ca Ziua naţională a bicicletei – de interes, ziua naţională a bicicletei poate fi marcată de către autorităţile publice centrale şi locale, de către societatea civilă şi persoane fizice şi juridice, prin organizarea şi/sau participarea la programe şi manifestări educative, de voluntariat, cu caracter social sau sportiv, consacrate informării şi conştientizării beneficiilor oferite de mersul pe bicicletă.

M.Of.1166 – Legea 278/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 – de interes:

-beneficiază de aceste prevederi şi părintele sau reprezentantul legal al cărui copil, cu vârsta de până la 12 ani, înscris în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară, suferă de o boală cronică, indiferent dacă activităţile didactice au fost sau nu au fost limitate ori suspendate;

-În situaţia în care unul dintre părinţi îşi desfăşoară activitatea în: domenii de ordine publica si Securitate nationala, angajati in penitenciare, personalul din unitatile sanitare publice, sau din sistemul national de sanatate, au dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat

În cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară aceste activitati doar unul dintre aceştia are dreptul la majorarea acordată, suplimentar drepturilor salariale cuvenite

 • 03 decembrie 2020

M.Of.1169 – Ordonanta urgenta 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – de interes:

!!!Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol, denumită în continuare schemă, având ca scop acordarea de subvenţii directe, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

Beneficiarii care solicită ajutorul de stat trebuie să îndeplinească, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului, următoarele criterii de eligibilitate:

a)să fie înregistraţi în evidenţele APIA în anul 2020, cu cerere unică de plată pe suprafaţă;

b)să exploateze plantaţii viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole şi să aibă pentru acestea depuse şi înregistrate declaraţii de recoltă aferente campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2019, potrivit prevederilor legale în vigoare;

c)să nu depăşească valoarea totală de 100.000 euro/beneficiar în baza pct. 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene – Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), cu modificările şi completările ulterioare;

d)să nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, faliment sau lichidare în evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data de 31 decembrie 2019 sau, în cazul persoanei fizice, nu a fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019.

Perioada de valabilitate a schemei este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 31 decembrie 2020.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020. Nu se acordă plăţi ulterior datei de 31 decembrie 2020 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.

-Bugetul schemei de ajutor de stat este de 59.500 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2020 Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie.

M.Of.1169 – Ordonanta urgenta 206/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a prevederilor acesteia – de interes:

!!!Având în vedere existenţa unui grad ridicat de comitere a unor infracţiuni care aduc atingere libertăţii sexuale sau de exploatare a unor persoane ori asupra minorilor, fiind de notorietate numeroase cazuri de astfel de abuzuri comise la nivel naţional,

-Termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 118/2019 ( 31 decembrie 2020) privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 26 iunie 2019, se prorogă până la data de 30 iunie 2021.

M.Of.1169 – Ordonanta urgenta 208/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece – de interes:

– Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei acordat din bugetul de stat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 1,6 ISR în cazul familiilor şi 2,164 ISR în cazul persoanei singure

ISR=indicatorul social de referinta

 • 04 decembrie 2020

M.Of.1178 – Regulamentul privind desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, din 04.12.2020 – de interes:

Prin prezentul regulament se stabilesc regulile generale de desfășurare a activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, precum și măsurile care trebuie respectate de către toți utilizatorii structurilor de vânzare destinate comercializării legumelor, fructelor, laptelui și produselor lactate, cărnii și produselor din carne, ouălor, mierii și produselor apicole, produselor conservate, peștelui, florilor, inclusiv artificiale, și a articolelor pentru acestea, semințelor, cerealelor, păsărilor și animalelor mici, inclusiv a articolelor pentru acestea, precum și a unor articole de uz gospodăresc, realizate de mica industrie sau de micii meșteșugari, precum și a unor articole nealimentare de cerere curentă.

Utilizatorii sunt:

 1. a)orice persoană juridică care desfășoară activitate de comercializare cu amănuntul a produselor;
 2. b)asociațiile familiale, precum și persoanele fizice autorizate, inclusiv meșteșugarii;
 3. c)producătorii/procesatorii din sectorul agroalimentar individuali și asociațiile acestora, care își comercializează propriile produse agricole și alimentare;
 4. d)persoanele fizice care își vând ocazional bunurile proprii în piețe organizate în acest scop;
 5. e)