• 03 noiembrie 2020

 M.Of.1020 – Hotărârea nr. 117/2020 privind amânarea calculării penalităților de întârziere aferente neachitării cotizațiilor datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari din România până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv – de interes:

 1. se aprobă amânarea calculării penalităților de întârziere aferente cotizațiilor datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari din România
 2. pentru cotizațiile aplicabile membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România (Camera) activi și nonactivi sau activi și nonactivi aflați în primul an de la momentul dobândirii calității de membru al Camerei, nu se vor aplica majorările de întârziere și penalitățile aferente neachitării cotizațiilor datorate, calculate pentru anii 2019 și 2020, la termenele stabilite prin reglementările Camerei, până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv.

 M.Of.1020 – Ordinul nr. 1415/2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță, aprobate prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 1.199/2020 –  de interes, solicitarea acordării voucherului se face pe baza următoarelor documente:

 1. certificat de naștere, în original;
 2. act de identitate al părintelui/reprezentantului legal, în original;
 3. legitimație sportivă (original și copie);
 4. declarație privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal – anexa nr. 4.

 

 • 05 noiembrie 2020

 

M.Of.1018 – Legea 222/2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor – de interes :

se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii, după caz, care nu îndeplinesc condiţiile stabilite prin lege sau de bunuri a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii. Prin “documente de provenienţă” se înţelege, factura fiscală, factura, avizul de însoţire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege.; incalcarea acestor prevederi se sanctioneaza cu amenda contraventionala  de la 2.000  de lei la 20.000 de lei.          

             M.Of.1018 – Legea 223/2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990, de interes:

– la înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, iar  după înregistrarea în registrul comerţului, ORC transmite acest document la organul fiscal din cadrul ANAF în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social.

creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat

Dacă actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea către persoane din afara societăţii a partilor sociale este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social.

Asupra acestor modificari legislative si asupra celorlalte prevazute de noua act legislativ vom reveni , modificarile fiind de esenta  pe planul dreptului societar.

M.Of.1018 – Legea nr. 226/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 –  de interes, elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate la servicii publice de transport local și județean, rutier, naval, cu metroul, precum și feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic,  gratuitatea fiind asigurată de către autoritățile administrației publice locale

 M.Of.1019 – Legea nr. 227/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate – de interes:

 1. pentru lucrătorii sezonieri, la negocierea acordurilor, înțelegerilor, tratatelor sau convențiilor prevăzute la art. 4 alin. (1), partea română negociază inclusiv condițiile de cazare oferite de angajatori, care trebuie să respecte normele naționale din statul de primire, acordarea unei indemnizații pentru asigurarea hranei zilnice, decontarea cheltuielilor de transport dus-întors către domiciliul din România, pe perioada în care lucrătorii sezonieri și-au desfășurat efectiv activitatea.
 2. in cazul în care cazarea este organizată de către angajator și sunt îndeplinite standardele generale în materie de sănătate și siguranță în vigoare în statul de primire, lucrătorului sezonier i se poate solicita plata unei chirii al cărei cost nu poate fi mai mare de 25% din remunerația sa netă.

 

 • 06 noiembrie 2020

M.Of.1042 – H.G. nr. 935/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – de interes:

 1. se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private
 2.  în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23,00-5,00, cu următoarele excepții motivate de:
 3. a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 4. b)deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
 5. c)deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 6. d)deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.”
 7. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere.
 8. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

 

M.Of.1042 – OUG nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă – de interes,

 1. purtarea mastii este obligatorie în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă.
 2. pe durata stării de alertă, angajatorii dispun munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul activității permite, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
 3. pe durata stării de alertă angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați, organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră.
 4. in perioada noiembrie 2020-31 decembrie 2020, se pot dispune suspendarea activităților care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem on-line

 

 • 07 noiembrie 2020

M.Of.1030 – Legea nr. 229/2020 pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – de interes,

-Pentru personalul din structura Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, care ocupă funcții și își desfășoară activitatea în condiții ce impun acordarea sporurilor specifice, stabilite potrivit prezentei legi, personal care nu a avut în plată sporuri în luna decembrie 2019, respectiv pentru personalul nou-încadrat, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar se acordă prin raportare la salariul de bază aflat în plată.

 • 08 noiembrie 2020

M.Of.1036 – Legea nr. 234/2020 pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat – de interes,

(1) Nu beneficiază de pensie de serviciu ori de pensie de invaliditate, în condițiile prevăzute de prezenta lege, pensionarii care au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității. Aceste persoane beneficiază de pensie în sistemul public, în condițiile legii.

(2) În cazul condamnării definitive a unui pensionar militar pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, instanțele judecătorești au obligația să comunice, în scris, casei de pensii sectoriale în evidențele căreia se află pensionarul condamnat informații de natură să conducă la încetarea pensiei.

(3) Vechimea în serviciu recunoscută pentru stabilirea pensiilor, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.”

 

M.Of.1036 – Legea nr. 232/2020 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – de interes:

 1. Soțul/Soția celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești ori decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în spitale de psihiatrie, deportați, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizație lunară de 700 lei, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
 2. Copilul celui decedat, dispărut sau exterminat în timpul luptelor cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești, în timpul detenției, internării abuzive în spitale de psihiatrie, în timpul aplicării măsurii domiciliului obligatoriu, strămutării, deportării sau prizonieratului are dreptul la o indemnizație lunară de 500 lei.
 3. De aceste prevederi beneficiază în mod corespunzător și copilul celui decedat după eliberarea din detenție, internare abuzivă în spitale de psihiatrie, după ridicarea măsurii domiciliului obligatoriu, strămutare, deportare sau prizonierat, în situația în care părintele său, deși ar fi avut dreptul, nu a beneficiat de prevederile prezentului decret-lege.
 4. Indemnizațiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu afectează plafoanele de venituri în funcție de care se stabilesc chiriile pentru locuințele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi și studenți și ajutoarele sociale.
 5. Dovedirea situațiilor prevăzute de prezenta lege se face de către persoanele interesate cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.

 

M.Of.1036 – Legea 233/2020 pentru modificarea art. 199 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal de interes, pentru infractiunile de loviri si alte violente si vatamare corporala din culpa, acţiunea penală poate fi pusă în mişcare şi din oficiu.

 • 09 septembrie 2020

M.Of.1041 – Legea nr. 239/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – de interes:

 1. contribuabilii care efectuează cheltuieli cu educația timpurie scad din impozitul pe profit datorat cheltuielile cu educația timpurie, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma depășește impozitul pe profit datorat, diferența va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate;
 2. Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, învățământului dual preuniversitar și universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale
 3. sunt venituri neimpozabile bursele, premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecție și altele asemenea primite de elevi pe parcursul învățământului profesional și tehnic și elevi/studenți pe parcursul învățământului dual preuniversitar/universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale
 4. Sunt cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic și învățământului dual preuniversitar și universitar,

M.Of.1041 – Legea nr. 238/2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991 – de interes, Ministerul Finanțelor Publice poate stabili întocmirea și depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare sau a unor raportări contabile și la alte perioade decât anual, în cadrul exercițiului financiar, doar de către persoanele care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârșitul exercițiului financiar precedent

M.Of.1041 – Legea nr. 237/2020 – de interes, prezenta lege modifica art. 27 alin. (23) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, astfel :

În cazul terenurilor aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curții și grădinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate, deținătorii sau moștenitorii acestora, inclusiv cei care au cumpărat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, pot solicita, la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, daca  deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu casa de locuit în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale

 

(2^3) În cazul terenurilor aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curții și grădinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate, deținătorii sau moștenitorii acestora, inclusiv cei care au cumpărat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, pot solicita, la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel:

(la 28-06-2020, Partea introductivă a alineatului (2^3) din Articolul 27 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 87 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 25 iunie 2020 )

 1. a) dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu casa de locuit în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;

(la 09-11-2020, Litera a) din Alineatul (2^3), Articolul 27 , Capitolul II a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 237 din 6 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1041 din 06 noiembrie 2020 )

 1. b) dacă terenul este în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale și persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcțiilor;

(la 28-06-2020, Litera b) din Alineatul (2^3), Articolul 27, Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 87 din 25 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 25 iunie 2020 )

 1. c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.