• Intrăta  în vigoare la 5 noiembrie 2020,  Legea 223/2020, zisa si „ pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990”  vine intr-adevar cu cateva modificari importante  in ceea ce priveste cesiunea de partile sociale catre terti in cazul srl-urilor.

  Le punem mai jos, cu un mimim de comentarii,  alaturi de vechiul text al legii . Asadar modificarile sunt :

  • La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată se divide în părţi sociale egale.”

  Varianta initiala a textului  legal cuprindea mentiunile privitor la plafonul mimim  a capitalului social,  acela de 200 lei si a valorii minime unei parti sociale de 10 lei. Aceste valori minime au fost inlaturate.

  Varianta veche – Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei şi se divide în părţi sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.”

   

  • La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  La înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. După înregistrarea în registrul comerţului, oficiul registrului comerţului transmite documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social.”

  Fata de varianta veche legii,  modificarea priveste aceea ca nu mai este  necesar in prealabil ca documentul care atesta dreptul de folosinta sa fie inregistat la ANAF, ci dimpotriva ORC comunica acest document la ANAF,  dupa ce ii va fi prezentat la inmatriculare sau la schimbarea sediului societatii; asadar procedura se simplifica si se inverseaza .

  Varianta veche – „  La înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social.”

  • La articolul 36 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  „b) dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv, cu excepţia societăţilor cu răspundere limitată;”

  Modificarea arata ca in cazul srl-urilor nu mai este necesara dovada efectuarii varsamintentelor in termen de 15 zile de data incheierii actului constitutiv, o asemenea obligatie existand doar in cazul celorlale societati,  existand insa alte termene prevazute in aceeasi lege in care totusi trebuie facuta o asemenea dovada .

  Varianta veche  – “In termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv, fondatorii, primii administratori sau, dacă este cazul, primii membri ai directoratului şi ai consiliului de supraveghere ori un împuternicit al acestora vor cere înmatricularea societăţii în registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi va avea sediul societatea. Ei răspund în mod solidar pentru orice prejudiciu pe care îl cauzează prin neîndeplinirea acestei obligaţii. (2)Cererea va fi însoţită de: a)actul constitutiv al societăţii; b)dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv;”

  4.La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  • Creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat.”

  Modificarea se refera la nedepunerea capitatului social in cazul srl-urilor, si e dictata de noile modificari aduse prin aceasta lege. Modificarea are in vedere atat depunerea dovezilor privitor capitalul sociale cat si modificarile operate cu privire la cesiunea partilor sociale, venind sa recunoasa dreptul creditorilor sociali la opozitie, insa in alte conditii decat cele care existau pana la acest moment.

  In varianta veche  – (1)Creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat, prevederile art. 57 fiind aplicabile.  Iar Art. 57 Nulitatea nu poate fi declarată în cazul în care cauza ei, invocată în cererea de anulare, a fost înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond la tribunal.

   

  • La articolul 62, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  „(2) Opoziţia se judecă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, fiind aplicabile dispoziţiile art. 202 din Codul de procedură civilă.”

  Modificarea se refera la depunerea unei cereri de suspendare a opozitiei, noua varianta a textului excluzand o asemenea posibilitate .

  Varianta veche : Dispoziţiile art. 133 referitoare la suspendare se aplică în mod corespunzător. Opoziţia se judecă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, fiind aplicabile dispoziţiile art. 114 alin. 5 din Codul de procedură civilă.

  • La articolul 185, alineatele (4) şi (5) se abrogă. 

  Sunt eliminate obligatiile de a depune de situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, in Monitorul oficial, sau pe pagina proprie a ONRC,  după caz, in functie de cifră anuală de afaceri de peste sau sub  10 milioane lei   .

  Varianta veche :  În condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz.  (4)         Societăţile care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, un anunţ prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la alin. (1). (5)        Pentru societăţile a căror cifră anuală de afaceri nu depăşeşte 10 milioane lei, anunţul prevăzut la alin. (4) va fi publicat, pentru acces gratuit, pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

   

  • La articolul 185, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  „(6) Ministerul Finanţelor Publice şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului vor încheia un protocol de colaborare, în vederea transmiterii, în format electronic, a copiilor şi informaţiilor prevăzute la alin. (3).”

  In varianta veche a legii protocolul privea transmitere, în format electronic, a copiilor şi informaţiilor prevăzute si la alin. (5) – obligatia nu mai exista odata cu abrogarea al. 5.

   

  • La articolul 202, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  „(2) Dacă actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social.

  Modificarea se refera la posibilitatea asociatilor de a prevedea in actul constitutiv o alta limita a capitatului social, mai mica,  care sa voteze  cesiunea partilor sociale. Personal opinam ca asociatii pot sa prevada chiar  eliminarea oricarei limita mimine, desi o asemenea situatie contravine caracterul intuitu personae al societatilor cu raspundere limitata, gandite totusi ca societati de persoane, nu de capitaluri.

  Varianta veche a legii :  „Transmiterea către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social.”

  • La articolul 202, alineatele (21)-(24) se abrogă.

  Modificare extrem de importanta si care priveste inlaturarea caracterului de de extra-publicitate a cesiunii, in Monitorul Oficial, obligativitatea publicitatii cesiunii de creanta rezuamndu-se la depunerea ei la ORC,  gandit tocmai ca o modalitate de aducerea la cunostinta tertilor a modificarilor aparute in actele  constitutive,

  Evident ca dreptul creditorilor sociali  de a ataca o atare cesiune realizata cu o eventuala incalcare a drepturilor lor supravietuieste pe temeul dreptrulor si obligatiilor generale   prevazute de Codul Civil. Legea speciala nu mai prevede un anumit termen, astfel ca discutam in acest  de un termen general de 3 ani de la data inregistarii cesiunii la ORC (o asemenea obligatie existand in mod evident pe mai departe) si nu de 15 zile de la publicarea ei in Monitorul General partea a IV-a.

  Varinata veche: „ art. 202 (21)Hotărârea adunării asociaţilor, adoptată în condiţiile alin. (2), se depune în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

  (22)Oficiul registrului comerţului va transmite de îndată, pe cale electronică, hotărârea prevăzută la alin. (21) Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti.

  (23)Creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârea asociaţilor privitoare la transmiterea părţilor sociale pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat, precum şi, dacă este cazul, atragerea răspunderii civile a asociatului care intenţionează să îşi cedeze părţile sociale. Dispoziţiile art. 62 se aplică în mod corespunzător.

  (24)Transmiterea părţilor sociale va opera, în lipsa unei opoziţii, la data expirării termenului de opoziţie prevăzut la art. 62, iar dacă a fost formulată o opoziţie, la data comunicării hotărârii de respingere a acesteia.”

  • La articolul 203, alineatul (3) se abrogă.

  Modificarile urmeaza linia noua a legii 31/90 privind inlaturarea caracterului de extra-publicitate a cesiunii in Monitorul oficial.  De mentionat ca nu s-au aborgat al. 1 si 2 ale art.  203 cu rpivire la obligativitatea inregistrarii cesiunii in registrul comerţului şi în registrul de asociaţi al societăţii, precum si ca efectul transmiterea faţă de terţi se produce numai din momentul înscrierii ei în registrul comerţului.

  Asadar pubilcitatea acestei cesiuni se socoate realizata de la data înscrierii ei în registrul comerţului, fara a mai fi  nevoie de o supra-publicitate prin Monotorul Oficial. In lipsa unei termen special opinam ca aceasta cesiune, daca este realizata in dauna intereselor lor, poate fi atacata in termen de 3 ani de la data inregistarii la ORC a unei asemenea mentiuni.

  Varianta veche : Art. 203  (3)Actul de transmitere a părţilor sociale şi actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociaţi vor fi depuse la oficiul registrului comerţului, fiind supuse înregistrării în registrul comerţului potrivit dispoziţiilor art. 204 alin. (4).

  • La articolul 204, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  „(3) Dispoziţiile art. 17 alin. (1) se aplică şi în cazul schimbării denumirii.”

   

  Modificarea priveste aceea ca in cazul  continuării societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic nu mai sunt necesare obligatiile prevazute de art. 17.

  Foma veche – Art. 204 (1)Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale ori a Consiliului de administraţie, respectiv directoratului, adoptată în temeiul art. 114 alin. (1), sau prin hotărârea instanţei judecătoreşti, în condiţiile art. 223 alin. (3) şi ale art. 226 alin. (2). (3)Dispoziţiile art. 17 alin. (1) se aplică şi în cazul schimbării denumirii ori în cel al continuării societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic. Art. 17 (1) La autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 sau, după caz, la darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerţului privind disponibilitatea şi rezervarea firmei.