• 05 octombrie 2021

 

M.Of.950 – Ordonanță de urgență 115/2021 pentru completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic – de interes:

 • Activitatea de vaccinare pentru administrarea dozelor opţionale suplimentare de vaccin împotriva COVID-19 se realizează în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Pentru serviciile de administrare a dozelor opţionale suplimentare realizate de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, de către centrele de vaccinare împotriva COVID-19 organizate în alte locaţii decât cele organizate de unităţile sanitare care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum şi de către unităţile sanitare care nu sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, plata se face prin tarif orar sau, după caz, prin tarif pe inoculare, la nivelul tarifelor prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

 

M.Of.951 – Ordonanță de urgență 117/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii – de interes, Legea nr. 53/2003Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează::

 • În sensul prezentei legi, muncă subdeclarată reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit şi evidenţiat în statele de plată a salariilor şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale.
 • Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice după efectuarea acesteia;
 • Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:”

-e3) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;”

-6.La articolul 260 alineatul (1), după litera e4) se introduce o nouă literă, litera e5), cu următorul cuprins:

-e5) acordarea unui salariu net mai mare decât cel evidenţiat în statele de plată a salariului şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale, cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situaţie, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei;”

 • încălcarea de către angajator a obligaţiei prevăzute la art. 166 alin. (1) cu mai mult de o lună, de la data de plată a salariului, stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepţia situaţiei în care angajatorul se află sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

M.OF.952 – Ordonanță de urgență 119/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice– de interes

 • Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei administratorul/prestatorul de servicii silvice care încheie contracte de administrare/servicii silvice cu persoanele care dobândesc exclusiv dreptul de proprietate asupra masei lemnoase, fără a fi proprietar al terenului pe care este amplasată aceasta, cu excepţia persoanei care are calitatea de a beneficia de uzufruct şi demonstrează cu documente, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare. Contractele încheiate sunt nule de drept.”
 • schimbarea fără aprobare legală a categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier naţional, în măsura în care fapta nu constituie infracţiune; schimbarea categoriei de folosinţă se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în perioada de aplicare a amenajamentului silvic sau prin intrarea în vigoare a unui nou amenajament silvic;
 • Constituie contravenţii silvice, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni, următoarele fapte:
 1. a) ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional, indiferent de forma de proprietate, dacă valoarea prejudiciului produs este de până la 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei. Se exceptează prejudiciile realizate prin lucrările de exploatare forestieră, aşa cum sunt definite în Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu reprezintă tăieri ilegale.
 2. b) tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de arbori din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional.
 3. c) furtul de puieţi sau lăstari care au fost tăiaţi ori scoşi din rădăcini, din păduri, perdele forestiere de protecţie, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin lucrări de împădurire, dacă valoarea prejudiciului produs este de până la 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei.

Respectiva Ordonanta abordeaza mai multe aspecte pe care le vom analiza cu ocazia unui material separate;