M. of. 1076 din 10.11.2021de interes:

 • LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative:
  • această lege introduce art. 2 indice 1 in cuprinsul OUG 41/2016 stabilind prin alin. (1) că „se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale”
  • de asemenea alin. (2) al aceluiaș articol prevede că “Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale solicită entităților care au emis documentele prevăzute la alin. (1), în format electronic, copii sau extrase ale acestora, în baza consimțământului expres al beneficiarului serviciului public, prevederile art. 2 alin. (2) și ale art. 4 aplicându-se în mod corespunzător.”
  • această modificare va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022
 • LEGE pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a Legii nr. 53/2003 — Codul muncii:
  • La articolul 211 din Legea dialogului social 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, litera a) se abrogă – dispoziția abrogata avan urmatorul cuprins: “măsurile unilaterale de executare, modificare, suspendare sau încetare a contractului individual de muncă, inclusiv angajamentele de plată a unor sume de bani, pot fi contestate în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunoştinţă de măsura dispusă”
  • la articolul 268 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: „a) în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunoștință de măsura dispusă referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă, inclusiv angajamentele de plată a unor sume de bani” – in forma inițială, litera a) prevedea un termen de 30 de zile pentru ca persoana interesată să declanșeze conflictul de muncă
  • așadar, această lege de modificare a Codului muncii ș ia legii dialogului social vine să înlăture o necorelare de texte legislative

 

M.of. 1083 din 11 noiembrie 2021de interes:

 

 • Publicare recurs în interesul legii, decizia 20 din 27 septembrie 2021
  • ÎCCJ a stabilit că: “În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 651 alin. (1), art. 666, art. 712, art. 714 și art. 112 din Codul de procedură civilă, instanța de executare competentă teritorial să soluționeze contestația la executare propriu-zisă formulată de unul dintre debitorii la care se referă titlul executoriu este judecătoria care a încuviințat executarea silită a acelui titlu executoriu, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.”

 

 • Publicare recurs în interesul legii, decizia 19 din 27 septembrie 2021:
  • ÎCCJ a stabilit că: “În interpretarea art. 382 lit. h) și a art. 536 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a art. 1 lit. p) teza I din Legea dialogului social nr. 62/2011 și a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, competența materială procesuală de soluționare în primă instanță a cauzelor având ca obiect obligarea instituțiilor publice din cadrul Jandarmeriei Române la plata unor drepturi salariale către personalul militar al acestora aparține secțiilor/completurilor specializate în materia conflictelor de muncă din cadrul tribunalelor.”