• 11 ianuarie 2021

 M.Of.24 – Hotărârea în cauza Michnea împotriva României, din 07.10.2020 – de interes:

Cererea vizează o presupusă încălcare a dreptului reclamantului la respectarea vieții sale de familie, în măsura în care o decizie a unei instanțe i-a respins cererea de înapoiere a copilului său în Italia, unde își are domiciliul reclamantul și unde locuiau el și soția lui la data nașterii copilului, în martie 2017. Curtea de Apel București a refuzat să dispună înapoierea din motivul că nu se putea considera că reședința obișnuită a copilului era în acea țară.

Curtea in unanimitate declară cererea admisibilă si hotărăște că a fost încălcat art. 8 din Convenție, anume „Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.

Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi a libertăţilor altora.”

  • 12 ianuarie 2021

M.Of.31 – Decizia nr. 25/2020 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel București – de interes:

Inalta Curte de Casatie si Justitie admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel București.

În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 55 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, stabilește că:

  • În cazul proceselor începute sub imperiul Legii  146/1997privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, tuturor cererilor formulate în cadrul acestora, cereri accesorii, incidentale și incidente procedurale, precum și căilor de atac, ordinare și extraordinare, le sunt aplicabile, în ceea ce privește taxa judiciară de timbru, dispozițiile acestei legi, iar nu cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013.

M.Of.30 – Decizia nr. 59/2020 a ICCJ privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova – Secția I civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept – de interes:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secția I civilă în Dosarul nr. 6.280/63/2019 în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile și, în consecință, stabilește că:

Drepturile salariale aferente activității prestate de medici în linia de gardă, în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial sunt incluse în categoria elementelor sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar.

Incepând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul acestora se menține cel mult la nivelul celui acordat pentru luna decembrie 2018, conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018, în temeiul art. 38 alin. (3) lit. h) din Legea-cadru nr. 153/2017, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

              M.Of.36 – Hotărârea nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – de interes

 

  • Începând cu data de 13 ianuarie 2021 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării, instituită prin Hotărârea Guvernului  394/2020privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

M.Of.34 – Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, din 07.01.2021 – de interes:

  1. contribuabilii pot dispune asupra destinației sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.

2.opțiunea poate fi exercitată pentru una sau mai multe entități, în limita plafonului de până la 3,5% din impozitul pe venit.

3.in funcție de natura venitului, opțiunea se exercită prin completarea și depunerea, la organul fiscal central competent a următoarelor formulare, după caz:

  1. a)„Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”;
  2. b) „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”.

 

  • 13 ianuarie 2021

M.Of.40 – Hotărârea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată – de interes:

1.Incepând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 169,333 ore pe lună, reprezentând 13,583 lei/oră.

  1. Prin excepție de la prevederile alin. (1), începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 169,333 ore în medie pe lună, reprezentând 13,878 lei/oră.
  2. În aplicarea prevederilor art. 164 alin. (12)din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, toate drepturile și obligațiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.300 lei al salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
  • 15 ianuarie 2021

M.Of.49 – Circulara nr. 2/2021 emisa de BNR– de interes:

-Începând cu data de 18 ianuarie 2021, nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României este de 1,25% pe an.

M.Of.49 – Circulara nr. 1/2021 – de interes:

-Începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2020-23 ianuarie 2021, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,10% pe an.