• 16 noiembrie 2020

   M.Of.1084 – Decizia nr. 355/2020 a Curtii Constitutionale, de interes, Curtea Constitutionala constata, că sintagma „după obținerea cetățeniei române de către persoanele respective” din cuprinsul art. II alin. (4) din titlul II al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, este neconstituțională, în măsura în care se aplică cetățenilor străini și apatrizilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 44 alin. (2) fraza a doua din Constituție, anume:

Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală.

Vom reveni cu amanunte asupra acestei decizii .

 • 19 noiembrie 2020

M.Of.1108 – OUG 199/2020 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene – de interes,

 1. se modifica art.5 alin.1 din OUG 130/2020, avand urmatorul cuprins:
  Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:
 2. a) întreprinderile mici şi mijlocii care fac dovada prin situaţiile financiare depuse că nu deţin salariaţi cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
 3. b) PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alţi profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, care desfăşoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege şi ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 al prezentei OUG
 4. c) PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020
 5. se modifica litera b al articolului 6 in sensul ca:

–  micrograndurile se acorda si beneficiarilor care au obţinut o cifră de afaceri în exerciţiul financiar anterior depunerii cererii de finanţare de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. a), care au fost înfiinţaţi în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulţirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro, şi a beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c).

  

 1. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Pentru aplicaţiile de finanţare depuse până la data de 28 octombrie 2020 inclusiv, fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 1.067.095.588 euro, din care 765.000.000 euro fonduri externe nerambursabile şi 142.031.250 euro fonduri de la bugetul de stat şi coparticipare de 160.064.338 euro de la beneficiari.

M.Of.1108 – OUG 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – de interes, in considerarea faptului că pe durata stării de alertă instituite în contextul situaţiei actuale de risc epidemiologic continuă măsurile necesare pentru gestionarea adecvată a prevenirii şi limitării răspândirii infecţiilor determinate de virusul SARS-CoV-2 si având în vedere necesitatea asigurării creşterii accesibilităţii la servicii medicale a persoanelor din zonele rurale, din zonele geografice mai puţin accesibile sau din zonele care înregistrează deficit în ceea ce priveşte asigurarea asistenţei medicale de specialitate în anumite specialităţi clinice, Legea 95/2006 se modifica, cu urmatorul cuprins:

 1. Telemedicina este totalitatea serviciilor medicale furnizate la distanţă, fără prezenţa fizică simultană a personalului medical şi a pacientului, pentru stabilirea diagnosticului, indicarea tratamentului, monitorizarea unor afecţiuni sau indicarea unor metode de prevenţie a bolilor, în mod securizat, prin intermediul tehnologiei informaţiei şi mijloacelor electronice de comunicare.
 2. Telemedicina cuprinde următoarele servicii:
 3. a) teleconsultaţia;
 4. b) teleexpertiza;
 5. c) teleasistenţa;
 6. d) teleradiologia;
 7. e) telepatologia;
 8. f) telemonitorizarea.

Serviciile de telemedicină se acordă de către unităţile sanitare publice şi private indiferent dacă acestea se află sau nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

Cheltuielile ocazionate de acordarea serviciilor de telemedicină de către unităţile sanitare publice sunt cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli propriu al acestora

M.Of.1108 – OUG 197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenţei medicale pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – de interes, prezenta lege reglementeaza unele măsuri privind desfăşurarea voluntariatului în sprijinul unităţilor sanitare şi al serviciilor de urgenţă prespitalicească, denumite în continuare unităţi beneficiare, de către studenţii facultăţilor de medicină generală din anii 4, 5 şi 6, precum şi de către studenţii din anii 3 şi 4 ai facultăţilor de asistenţi medicali, denumiţi în continuare studenţi voluntari, pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii şi pentru o perioadă de 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

  M.Of.1108 – OUG 198/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 – de interes, in perioada noiembrie 2020-31 decembrie 2020, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în situaţia în care, se dispune suspendarea activităţilor care impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi continuarea activităţilor didactice în sistem on-line.

 • 20 noiembrie 2020

M.Of.1113 Legea 265/2020 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 – de interes,

 1. Persoanele juridice care se asociază în cooperative agricole trebuie să fie fermieri activi în concordanţă cu legislaţia în vigoare sau să aibă cod CAEN autorizat pentru funcţionare din secţiunea A «Agricultură, silvicultură şi pescuit», diviziunea 01 sau secţiunea C «Industria prelucrătoare», diviziunea 10, 11, 12 sau secţiunea H «Transport şi depozitare», diviziunea 52.”
 2. Gospodăria ţărănească poate deveni membru cooperator asociat în cooperative agricole. Definirea şi modul de autorizare a gospodăriei ţărăneşti se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
 3. Se interzice folosirea sintagmei cooperativă agricolă, coop sau cooperativa, în denumirea, brandurile, mărcile înregistrate ale societăţilor, în promovarea entităţilor care nu au statutul de cooperativă/societate cooperativă şi forma de organizare corespunzătoare
 4. Majorarea sau reducerea capitalului social, dacă este mai mică de 10%, se afişează la sediul cooperativei agricole. Majorarea sau reducerea poate fi operată numai după 30 de zile de la data afişării
 5. Angajaţii şi prestatorii de servicii cu profesie liberală răspund solidar faţă de cooperativa agricolă, de modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile/mandatul şi sunt responsabili pentru erorile personale comise. Aceştia pot fi declaraţi responsabili civil pentru delictele comise de membrii consiliului de administraţie, dacă au aflat acest lucru şi nu au înştiinţat membrii adunării generale.
 6. Contractele între cooperativa agricolă şi membri se încheie pe o perioadă de minimum 3 ani
 7. Pot fi aleşi în consiliul de administraţie membrii cooperatori deţinători de părţi sociale cu o vechime mai mare de 2 ani.
 • 23 noiembrie 2020

M.Of.1110 – Legea nr. 257/2020 pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 – de interes, pacienții asigurați prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate au dreptul la investigații gratuite de screening la justa solicitare proprie din momentul încadrării în grupul de risc sau pe baza unei trimiteri de la medicul specialist.