• 19 octombrie 2020
M.Of.959 – Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Oădurilor nr. 1850/2020 sunt aduse modificari unor acte normative din domeniul cinegetic
– Art. 26 din din Regulamentul privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii, se modifică și va avea următorul cuprins:
În baza autorizațiilor de vânătoare individuale și a celor colective tip A se poate practica vânătoarea și de la apusul până la răsăritul soarelui prin metodele și la speciile menționate în anexa nr. 4.
În cazul speciilor căprior, cerb comun, cerb lopătar, gâscă de vară, gârliță mare, lișiță, sitar de pădure și al celor de rațe admise la vânătoare, vânătoarea se poate practica și în intervalul cuprins de la o oră înainte de răsăritul soarelui până la o oră după apusul soarelui.
Recuperarea eventualelor exemplare de căprior, cerb comun și cerb lopătar rănite în urma acțiunilor de vânătoare desfășurate în intervalul prevăzut la alin. (2) se poate realiza de către vânător, însoțit întotdeauna de organizatorul acțiunii de vânătoare înscris în autorizația de vânătoare, și în afara intervalului de timp de o oră de la apusul soarelui, cu anunțarea prealabilă prin SMS a conducătorului tehnic al gestionarului fondului cinegetic în cauză.
– Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.115/2015 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a licenței pentru gestionarii fondurilor cinegetice (publicat în M.of. nr. 558 din 27 iulie 2015) se modifică după cum urmează:
Conducătorul structurilor prevăzute la alin. (1) are obligația de a comunica gestionarului fondului cinegetic notificarea privind neîndeplinirea criteriilor de licențiere, în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării
Dețin arme scurte destinate pazei fondului cinegetic (minimum o armă pentru fiecare persoană cu atribuții de pază) și armament de vânătoare admis pentru desfășurarea activităților de ocrotire și selecție a vânatului (armă/arme cu țevi lise și cu țevi ghintuite), fapt dovedit prin autorizația de deținere armament
Gestionarii care nu au în gestiune fonduri cinegetice fac dovada angajării persoanei pentru coordonarea și conducerea pe linie tehnică a activității de vânătoare la data încheierii contractului de gestionare a faunei cinegetice, iar cei care au în gestiune cel mult 3 fonduri cinegetice pot avea angajată persoana pentru coordonarea și conducerea pe linie tehnică a activității cu fracție de 4 ore/zi.
M.Of.960 – OUG nr. 176/2020 pentru modificarea art. 6 din OUG nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă – Ministerul Tineretului şi Sportului, pe baza contractului de achiziţie publică, transferă către unitatea emitentă contravaloarea nominală a voucherelor pe suport hârtie distribuite destinatarilor finali şi achită costul emiterii voucherelor.

• 20 octombrie 2020
M.Of.966 – Circulara BNR 23/2020 – incepând cu perioada de aplicare 24.09. -23.10. 2020, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,02% pe an.

M.Of.965 – Procedura de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM- urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, din 19.10.2020
1. Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC) în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.
2. Beneficiarii de ajutor de stat în cadrul măsurii sunt :
3.1. Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:
(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.
– Granturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu IMM-urile (definite conform Legii nr. 346/2004 cu modificările și completările ulterioare) din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.
• 23 octombrie 2020
M.Of.981 – OUG 179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Sănătăţii şi unităţilor subordonate, unităţilor sanitare şi serviciilor de asistenţă socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV- de interes,
– Personalul angajat fără concurs potrivit prevederilor art. 6 şi 16 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României ori, după caz, ale art. 9 şi 25 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, în instituţiile din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, din Ministerul Sănătăţii şi unităţile subordonate, din unităţile sanitare şi din serviciile de asistenţă socială, poate fi menţinut în activitate peste termenul pentru care a fost încadrat, pentru o durată corespunzătoare celei prevăzute la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

M.Of.982 – OUG nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale – de interes:
1. Până la confirmarea infecţiei cu o boală infectocontagioasă, persoanele care prezintă semne şi simptome sugestive specifice definiţiei de caz, precum şi cele care, după confirmarea diagnosticului de boală infectocontagioasă prin investigaţii paraclinice specifice, conform definiţiei de caz nu prezintă semne şi simptome sugestive sau prezintă simptome care nu necesită izolarea într-o unitate sanitară sau, după caz, într-o locaţie alternativă ataşată unităţii sanitare, se izolează la domiciliu sau la o altă locaţie aleasă de aceasta pentru o perioadă care nu poate depăşi perioada de contagiozitate specifică bolii determinată de agentul patogen, stabilită conform datelor ştiinţifice existente.
2.În cazul în care persoanele respective nu sunt de acord cu măsura izolării, în condiţiile de mai sus, măsura se instituie prin decizii ale direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
3. Persoanele care se regăsesc în situaţiile prevăzute la alin. (31) informează medicul de familie despre ipoteza în care se află, inclusiv cu privire la locul în care au decis să se izoleze sau s-a instituit izolarea. Medicul de familie are obligaţia luării în evidenţă şi monitorizării stării de sănătate a persoanelor respective şi transmite direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv, după caz, a municipiului Bucureşti, fişa de monitorizare a persoanei izolate, al cărei model este aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii.
4. În situaţia în care persoanele refuză măsura izolării instituite conform alin. (31) sau dacă persoanele încalcă măsura izolării instituită la domiciliu sau la locaţia declarată pe durata acesteia, deşi au consimţit-o anterior, medicul de familie sau, după caz, organele de control informează de îndată direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, care poate confirma sau infirma măsura izolării la domiciliu sau la locaţia declarată, printr-o decizie cu caracter individual, care se va emite în cel mult două ore de la informarea făcută de medicul de familie sau, după caz, de organele de control şi se comunică de îndată persoanei în cauză.
5. Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării, în condiţiile art. 8 alin. (31) din Legea nr. 136/2020, republicată, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie care au luat în evidenţă şi au monitorizat aceste persoane, pentru o perioadă stabilită în funcţie de evoluţia bolii şi durata monitorizării.
6. Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării, în condiţiile art. 8 alin. (31) din Legea nr. 136/2020, republicată, iar în urma investigaţiilor paraclinice specifice nu s-a confirmat diagnosticul de boală infectocontagioasă, medicul de familie acordă concediu medical pentru carantină pe baza documentului eliberat de către direcţia de sănătate publică judeţeană sau, după caz, a municipiului Bucureşti şi pentru perioada înscrisă în acesta.
7. Finanţarea serviciilor acordate de medicii de familie pentru monitorizarea stării de sănătate a pacienţilor se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
8. Plata medicilor de familie care furnizează serviciile de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor în se face prin tarif pe caz, pe baza unui contract distinct, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal în numele furnizorului servicii medicale în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie, în condiţiile prevăzute prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care se elaborează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Tariful pe caz este de 105 lei.
M.Of.978 – Ordinul nr. 2810/1352/2020 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2020 – pentru semestrul II al anului 2020, începând cu luna octombrie 2020, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă, este de 470 lei; valoarea nominală se aplică și pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2021, respectiv februarie 2021 și martie 2021.

M.Of.978 – Ordinul nr. 2876/1452/2020 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2020 – pentru semestrul II al anului 2020, începând cu luna octombrie 2020, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși cuantumul de 20,01 lei. Valoarea nominală se aplică și pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2021, respectiv februarie 2021 și martie 2021.