Curtea Constituțională a României a arătat în cuprinsul Deciziei 232/07.04.2021, a a dispus cu privire la neconstituționalitatea prevederilor art. 20 alin. 1 din OUG 111/2010, potrivit căreia indemnizația lunară pentru creșterea copiilor nu poate fi urmărită silit decât pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.

Instanța de contencios constituțional a constatat că ”interdicția absolută a urmăririi silite a indemnizației lunare pentru creșterea copiilor (…) nu este justificată în mod obiectiv și rezonabil, de vreme ce (…) acesta nu este un drept al copilului, ci al părintelui”.

Astfel că, Curtea a reținut că scopul adoptării actului normativ a fost acela de a susține familia în vederea creșterii copilului, indemnizația nefiind un drept al copilului, ci al părintelui, suplinindu-se astfel veniturile pe care părintele nu le mai poate realiza din exercitarea unei profesii, pe durata concediului pentru creșterea copilului.

Așadar, Curtea constată că măsură instituită de legiuitor prin textul de lege criticat, și anume interdicția absolută a urmăririi silite a indemnizației lunare pentru creșterea copiilor prevăzută la art. 2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010, nu este justificată în mod obiectiv și rezonabil. Toate acestea deoarece, așa cum s-a demonstrat, acesta nu este un drept al copilului, ci al părintelui. Prin urmare, indemnizația lunară pentru creșterea copiilor trebuie să poată fi urmărită și supusă executării silite, în limitele prevăzute de cadrul legal în materie, respectiv Codul civil și Codul de procedură civilă, pentru recuperarea oricărei creanțe.

Prin interdiciția urmăririi silite a drepturilor prevăzute de OUG nr. 111/2010, se creează un dezechilibru între mijloacele de care dispune părintele obligat la plata pensiei de întreținere și starea de nevoie a copilului căruia i se datorează această pensie. Părinții au obligația de a-și exercita drepturile și de a-și îndeplinii obligațiile față de copil ținând seama cu prioritate de interesul superior al acestuia.

Curtea reține că, dându-se relevanță dispozițiilor constituționale referitoare la protecția copiilor, la nivel legislativ, prin art. 529 din Codul civil, s-a prevăzut că atunci când întreținerea este datorată de părinte, ea se stabilește până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii și o jumătate pentru 3 sau mai mulți copii.Prin urmare, Curtea constată că interdicția de plano a urmăririi silite a drepturile prevăzute de Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 111/2010, cu referire la indemnizația lunară pentru creșterea copiilor prevăzută la art. 2 alin.(1) din acest act normativ, încalcă dispozițiile constituționale privind îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor, cuprinse în art. 48 alin.(1), și pe cele privind obligația statului de a oferi protecție copiilor, cuprinse în art. 49 alin.(1) din Legea fundamentală.