• 09 iunie 2021

 

M.Of.583 – Ordonanta urgenta 45/2021 privind acordarea unor gratuităţi anumitor categorii de participanţi la Campionatul European de Fotbal 2020 – de interes:

  • Se acordă titluri de călătorie gratuite la transportul cu metroul, precum şi pe linia de cale ferată Bucureşti-Otopeni, după cum urmează:

a)pentru deţinătorii de bilete la meciurile din cadrul Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 valabile în ziua meciului şi în ziua următoare, până la ora 23,59;

b)pentru personalul acreditat UEFA – voluntari şi mass-media, pe toată perioada desfăşurării Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020, la Bucureşti, respectiv în perioada 10-29 iunie 2021.

  • Modelul decontului pentru titlurile de călătorie emise este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

  • 10 iunie 2021

 

M.Of.586 – Ordonanta urgenta 47/2021 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război – de interes:

  • Invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război li se acordă, lunar, o indemnizaţie de gratitudine, neimpozabilă, în valoare de 50% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata.

 

  • 11 iunie 2021

 

M.Of.588 – Ordonanta urgenta 46/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului de interes:

  • Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul instituţional, precum şi măsurile necesare pentru asigurarea aplicării directe a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului, denumit în continuare Regulament.

 

  • 14 iunie 2021

 

M.Of.590 – Legea 159/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale– de interes:

  • Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10 din 19 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19;

M.Of.590 – Legea 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G – de interes:

  • Prezenta lege are drept scop adoptarea unor măsuri referitoare la autorizarea producătorilor de tehnologii, echipamente şi programe software utilizate în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele de comunicaţii electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicaţii electronice de tip 5G, denumite în continuare reţele 5G, în vederea prevenirii, contracarării şi eliminării riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor la adresa securităţii naţionale şi apărării ţării.