· 23 iunie 2021

M.Of.619 – Decizia 33/2021 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 55 alin. 1 prin raportare la dispoziţiile art. 54 alin. 2 din Legea nr. 4/1953 – Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – de interes:
v Înalta Curte de Casație și Justiție admite sesizarea formulată de Tribunalul Sibiu – Secţia I civilă, în Dosarul nr. 2.241/306/2018, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 55 alin. 1 din Legea nr. 4/1953 – Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 54 alin. 2 din acelaşi cod, ca urmare a efectelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 349 din 19 decembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 10 aprilie 2002, stabileşte că acţiunea în tăgăduirea paternităţii introdusă de copilul născut în timpul căsătoriei are caracter imprescriptibil.

· 25 iunie 2021

M.Of.625– Decizia 8/2021 [A] privind recursul în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 135 şi art. 136 din Codul de procedură civilă, coroborate cu dispoziţiile art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – de interes:

v Înalta Curte de Casație și Justitiție admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa si in interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 135 şi art. 136 din Codul de procedură civilă, coroborate cu dispoziţiile art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte următoarele:

Completul de judecată competent să soluţioneze conflictul de competenţă ivit în calea de atac a apelului sau în calea de atac a recursului are compunerea prevăzută de lege pentru stadiul procesual al cauzei în care s-a ivit, cu excepţia conflictelor date de lege în competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care se soluţionează în complet de 3 judecători, conform art. 31 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, sau în complet de 5 judecători, în cazul prevăzut de art. 136 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

M.Of.627 – Ordonanta urgenta 54/2021 pentru modificarea şi completarea art. 230 şi 349 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – de interes:

v Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

În situația asiguraților care optează să beneficieze de unele servicii medicale la furnizorii privați, care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate, aceștia din urmă pot solicita asiguraților mai sus menționați, pe baza consimţământului prealabil exprimat în scris, o contribuţie personală pentru a acoperi diferenţa dintre tariful practicat de furnizor pentru rezolvarea cazului sau, după caz, tarifele serviciilor medicale acordate şi tarifele corespondente suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

În ceea ce privește contribuţia personală pentru fiecare categorie de serviciu medical, aceasta este afişată pe pagina de internet şi la sediul furnizorilor privaţi de servicii medicale şi se plăteşte de către asiguraţi, în mod direct sau printr-o asigurare încheiată în baza unui contract cu o societate de asigurări.

Contribuţia personală pe care o pot plăti asiguraţii care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privaţi care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate, se aplică după 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2022.

Cu privire la asigurările voluntare de sănătate de tip complementar, acestea suportă coplata şi contribuţia personală datorate de asigurat, în condiţiile legii.