• 20 mai 2021

 M.Of.511 – Legea 143/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan– de interes: se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 203 din 23 noiembrie 2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1132 din 25 noiembrie 2020.

Ordonanta de urgenta prevede urmatoarele aspecte mai importante: 

 • Terenurile agricole situate în extravilan care fac obiectul cererilor prin care se solicită afişarea ofertei de vânzare, înregistrate până la data de 13 octombrie 2020, inclusiv, la autorităţile publice locale din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, se pot înstrăina în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
 • Cererile prevăzute la alin. (1) şi cererile privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse în termen de 30 de zile de la afişarea ofertei de către titularul dreptului de preempţiune, însoţite de documentele justificative se soluţionează, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea dreptului de preemţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale, atestată prin avizul final emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru terenurile cu o suprafaţă mai mare de 30 de hectare, denumită în continuare structura centrală, respectiv direcţiile pentru agricultură judeţene, pentru terenurile cu o suprafaţă de până la 30 de hectare, denumite în continuare structuri teritoriale, după caz.
 • În cazul în care titularii dreptului de preemţiune nu au manifestat, în termen de 30 de zile de la afişarea ofertei, intenţia de cumpărare a terenurilor ce fac obiectul ofertei de vânzare, autoritatea publică locală din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul emite adeverinţa de liberă vânzare, pentru terenurile prevăzute la alin(1);
 • Documentele se emit în maximum 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
 • Încheierea contractelor de vânzare în formă autentică a terenurilor agricole prevăzute la art. 1 se face în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, fără a fi necesară îndeplinirea altor condiţii, notarul public solicitând următoarele acte, după caz:
  • a)avizele finale emise de structura centrală sau structurile teritoriale;
  • b)adeverinţa de liberă vânzare, emisă de autoritatea publică locală din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul;
  • c)alte avize.
 • Cetăţenii români, cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene şi apatrizii cu domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat care este parte la ASEE sau în Confederaţia Elveţiană, precum şi persoanele juridice având naţionalitatea română, respectiv a unui stat membru al Uniunii Europene, a statelor care sunt parte la ASEE sau a Confederaţiei Elveţiene pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
 • Dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan se poate dobândi de cetăţeanul unui stat terţ şi apatridul cu domiciliul într-un stat terţ, precum şi de persoanele juridice având naţionalitatea unui stat terţ, în condiţii reglementate prin tratate internaţionale, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
 • Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică până la data de 31 ianuarie 2021.
 • 21 mai 2021

M.Of.530 – Ordonanta urgenta 39/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021de interes:

 

 • Pentru verificarea calităţii informaţiilor înregistrate la recensământ se organizează o cercetare statistică postrecensământ în perioada iulie-august 2022; aceasta se efectuează cu recenzori selectaţi în acest scop, conform instrucţiunilor elaborate de către UCIR.
 • Consiliul îşi încetează activitatea la data de 31 decembrie 2023, iar momentul de referinţă al RPL 2021 este ora «0» din ziua de 1 decembrie 2021
 • Baza de date pentru RPL2021 cu date pentru clădiri şi locuinţe se realizează până la 31 ianuarie 2022.
 • În perioada februarie-iulie 2022 se desfăşoară, etapizat, recenzarea populaţiei şi locuinţelor. În funcţie de evoluţia unor evenimente la nivel naţional: pandemii, dezastre naturale, stări de alertă, stări de urgenţă, alegeri locale, alegeri parlamentare, referendumuri, modificarea perioadei de desfăşurare a recensământului general agricol, care pot afecta desfăşurarea recensământului, perioada de colectare a datelor poate fi modificată prin hotărâre a CCRPL2021.
 • În perioada februarie-martie 2022 se realizează colectarea indirectă a variabilelor din programul de observare al recensământului identificate în surse administrative.
 • În perioada martie-mai 2022 se realizează colectarea on-line a înregistrărilor individuale şi a celor referitoare la gospodării, locuinţe şi clădiri – autorecenzarea on-line.
 • În perioada mai-iulie 2022 se realizează în teren colectarea prin interviu faţă-în-faţă asistată de calculator a înregistrărilor individuale, pentru acele persoane pentru care nu s-a realizat autorecenzarea on-line.
 • În perioada mai-iulie 2022 se realizează în teren colectarea prin interviu asistată de calculator a clădirilor şi locuinţelor pentru care nu s-a realizat autorecenzarea on-line.
 • In perioada august-septembrie 2022 se realizează asigurarea completitudinii datelor individuale privind persoanele, gospodăriile, locuinţele şi clădirile. Aceasta se realizează prin imputare prin metode statistice, din surse statistice şi administrative, pentru acele unităţi statistice pentru care nu există un formular completat cu date, în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 9 alin. (4);            
 • 24 mai 2021

 

       M.Of.530 – Legea 149/2021 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2019 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice – de interes:

 • Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 27 august 2019 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, modificandu-se si avand urmatorul cuprins:
 • Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor electronice şi ale actelor normative sau individuale emise de ANCOM în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor electronice, precum şi al respectării obligaţiilor furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice care decurg din regulamentele Uniunii Europene în domeniul comunicaţiilor electronice, în cazul în care competenţa de monitorizare şi verificare a respectării acestor obligaţii nu a fost acordată altei autorităţi, revine ANCOM, care acţionează prin personalul de specialitate împuternicit în acest scop, denumit în continuare personal de control.”