• 28 septembrie 2020

M.Of.883 – Ordonanța de urgență nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii – de interes,

persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale.

– Până la data de 1 septembrie 2021, persoanele sus amintite pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă

– Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

– Plata contribuției de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 august 2021.

 • 30 septembrie 2020

M.Of.893 – Ghidul privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în instituțiile de învățământ superior în perioada pandemiei de COVID-19 – de interes, acest ghid a fost conceput pentru a oferi recomandări care pot fi implementate în vederea funcționării în condiții de siguranță a instituțiilor de învățământ superior în contextul prevenirii, depistării din timp și al controlului COVID-19. Este nevoie de măsuri de precauție pentru a preveni și diminua răspândirea potențială a infectării cu SARS-CoV-2 în instituțiile de învățământ superior.

Se va acorda atenție deosebită evitării situațiilor de stigmatizare a studenților/cursanților și a personalului potențial expuși la virus.

 • 01 octombrie 2020

M.Of.884 – Legea nr. 209/2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri – de interes,

Prin lucrător frontalier se înțelege persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • lucrează pe teritoriul altui stat decât cel de rezidență;
 • revine periodic, zilnic sau cel puțin săptămânal, în statul de rezidență.

Structurile serviciilor publice comunitare de pașapoarte județene sau al municipiului București eliberează, la cerere, legitimația de lucrător frontalier, denumită în continuare legitimație.

Valabilitatea legitimației lucrătorului frontalier și/sau a membrilor familiei acestuia este egală cu cea a contractului de muncă, dar nu mai mult de 5 ani.

 

M.Of.884 – Legea nr. 210/2020 pentru modificarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic – de interes, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. (3) poate introduce, în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicării deciziei direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București, acțiune la judecătoria în a cărei circumscripție domiciliază sau își are reședința ori la judecătoria în a cărei circumscripție este situat spațiul sau unitatea sanitară în care este izolată, solicitând anularea actului. Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.

 • 02 octombrie 2020

M.Of.899 – Ordonanța de urgență nr. 168/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 – de interes,pe durata stării de alertă, organele de conducere ale asociațiilor și fundațiilor pot decide modificarea termenelor de convocare prevăzute în actele constitutive, inclusiv prin reducerea acestor termene la 24 de ore, în condițiile legii.

 • 03 octombrie 2020

M.Of.893 – Legea nr. 213/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii – de interes:

 1. La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă ori pe durata concilierii unui conflict individual de muncă, oricare dintre părți poate fi asistată de către un consultant extern specializat în legislația muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este, conform propriei opțiuni
 2. In vederea promovării soluționării amiabile și cu celeritate a conflictelor individuale de muncă, la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părțile pot cuprinde în contract o clauză prin care stabilesc că orice conflict individual de muncă se soluționează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii.
 3. Părțile au dreptul să își aleagă în mod liber consultantul extern, iar oricare dintre părți se poate adresa consultantului extern în vederea deschiderii procedurii de conciliere a conflictului individual de muncă.
 4. Pentru efectuarea cercetării disciplinare, angajatorul va desemna o persoană sau va stabili o comisie ori va apela la serviciile unui consultant extern specializat în legislația muncii, pe care o/îl va împuternici în acest sens.
 5. În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere comisiei sau persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un consultant extern specializat în legislația muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.