Saptamana trecuta Guvernul Romaniei a emis OUG 92/2020 (publicata in M.Of  nr. 459 din 29 mai 2020) pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 .

Astfel  incepand cu data de 1 iunie 2020 angajatorii ai caror angajati au beneficiat de prevederile art.IX alin.1 din OUG nr.30/2020 (Pe perioada instituirii stării de urgenţă beneficiile de asistenţă socială care au drept condiţie frecventarea cursurilor de învăţământ de către copii sau tineri se acordă fără întrerupere.)  beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Decontarea  reprezinta 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, insa au obligatia de a mentine raporturile de munca pana la data de 31 decembrie 2020, cu exceptia lucratorilor sezonieri.

Aceasta obligatie nu  se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.

Aceste prevederi se aplica doar persoanelor care au avut o durata a suspendarii contractului individual de munca de minumum 15 zile in perioada starii de urgenta sau de alerta sau au beneficiat de indemnizatiile prevazute de art.XI si XV din OUG 30/2020 si anume:

  • 75 % din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat care se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.
  • In situatia suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, persoanele prevăzute la art. 67^1 alin. (1) lit. a) – c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de o indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. Indemnizaţia se suportă din bugetul general consolidat.

De aceste prevederi beneficiază și persoanele care au convenții individuale de muncă încheiate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Angajatorii  care au mai multe obiecte de activitate sau se afla sub incidenta restrictiilor stabilite de autoritatile competente pot opta fie pentru prevederile sus amintite fie de cele cuprinse in art. X din aceasta ordonanta si anume „Acordarea indemnizațiilor prevăzute la art. XI și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se prelungește și după data de 31 mai 2020, până la ridicarea acestor restricții.”

Aceste sume se acorda din bugetul asigurarilor  pentru somaj in limita bugetului aprobat.

În vederea decontării acestor sume angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile si vor depune, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Decontarea acestor sume se efectueaza în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea. Iar plata sumelor se va vira în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit, dupa ce sunt verificate indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta ordonanta.

Suplimentar, important :

  • angajatorii care în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării deurgenta sau a starii de alerta (inregistrate ca someri în evidența AJOFM) primesc o indemnizatie ce reprezinta 50% din salariul angajatului, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie , dar nu mai mult de 2.500 lei.
  • angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani (inregistrate ca someri în evidența AJOFM) primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

In acest caz angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni.

Aceste sume se acorda pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat și nu se cumulează, pentru același angajat, cu subvențiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă contracte sau convenții în temeiul art. 8085 și 934 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Aceste prevederi se aplică și în cazul încadrării în muncă a cetățenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.

Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale salariaților anterior termenelor prevăzute la art. I alin. (2) și art. III alin. (3) sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) și e) și art. 65 din Legea nr. 53/2003.

Nu beneficiază de sumele prevăzute de art. 1 al acestei ordonante cei care au beneficiat de prevederile art.IX alin.1 din OUG nr.30/2020 si nici de de sumele prevăzute pentru angajatii cu varsta de peste 50 de ani sau varsta cuprinsa intre 16-29 instituțiile și autoritățile publice precum si angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Avocat stagiar

Alexandra Hicea